„Енергийна ефективност за Малки и средни предприятия“

Кандидатите по тази мярка:

 • Трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и
 • да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно „Закона за малките и средни предприятия“ и
 • да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти и
 • да развиват своята основна дейност в един от следните сектори:
  – сектор B „Добивна промишленост”;
  – сектор C „Преработваща промишленост”;
  – сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;
  – сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;
  – сектор F „Строителство“.
Допустими дейности:

 • Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

1) Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в опростен енергиен одит, извършен от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ:

 • Придобиване на ДМА и ДНА за мерки за ЕЕ;
 • СМР на производствени сгради и/или на мерки за ЕЕ.

2) ВСЯКА от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% съгласно обследването за енергийна ефективност;

Преди подаване на проектното предложение кандидатите следва да получат становище за съответствие на енергийния одит. Контролът относно качеството на енергийните одити ще бъде извършван от компетентни външни лица.

 • Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)

1) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
2) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
3) Извършване на опростен енергиен одит – до 20 000 лв;
4) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите по Елемент А;
5) Публичност и визуализация – до 3 000 лв;
6) Одит на проекта – до 5 000 лв.

 1. Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 50 000 лв.
 2. Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 1 500 000 лв.

Кандидатите могат да изберат 1 от 3 различни режима на финансиране с различен процент на безвъзмездната финансова помощ:

1. Регионална помощ:

 • Микро и малки предприятия – 70 % извън ЮЗР (Югозападен район) ; 45 % в ЮЗР.
 • Средни предприятия – 60 % извън ЮЗР; 35 % в ЮЗР.

2. Режим „de minimis“:

 • До 70 % за дейности по Елемент А “Инвестиции“
 • До 90 % за дейности по Елемент Б „Услуги“

3. Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

 • До 65 % за микро и малки предприятия
 • До 55 % за средни предприятия

Важна информация

 • Очаква се процедурата да отвори за прием на документи през месец Март 2016г. – с продължителност до месец Август 2016г.
 • Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.