„Повишаване на енергийната ефективност“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

По тази процедура, финансовата помощ се отпуска с цел: намаляване на енергийната интензивност, чрез подкрепа за големите предприятия в България, за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Примерни допустими дейности:

 1. Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, включително:
 • Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт
 • Извършване на СМР, които водят до намаляване енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление
 • Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията

Допустими разходи по проекта:

 1. Инвестиционни разходи
 2. Разходи за материални и консумативи
 3. Разходи за услуги
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е в размер на 97 791 500 лв./ 50 млн. евро.

 • Максимален процент на съфинансиране: 25- 45%

Размер на БФП за проект:

 • Минимален размер на помощта: 500 000 лева.
 • Максимален размер на помощта: 2 500 000 лева.

Важна информация

 • Приема по процедурата се очаква да стартира през месец октомври 2016г., като конкретна дата предстои да бъде уточнена.
 • Крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата е декември 2016г., като конкретна дата предстои да бъде уточнена.
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по процедурата в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.