„Развитие на управленския капацитет на МСП“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство
По тази процедура се предоставя подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на МСП в България и насърчаването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Примерни допустими дейности:

 1. Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;
 2. Разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
 3. Услуги по реинженеринг на процесите в предприятията;
 4. Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса

Допустими разходи по проекта:

 • Инвестиционни разходи
 • Разходи за услуги
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е в размер на 58 674 900 лв./30 млн. евро.

 • Максимален процент на съфинансиране: 70%

Размер на БФП за проект:

 1. Минимален размер на помощта: 50 000 лева
 2. Максимален размер на помощта: 391 166 лева

Важна информация

 • Приема по процедурата се очаква да стартира през месец май 2016г., като конкретна дата предстои да бъде уточнена.
 • Крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата е юли 2016г., като конкретна дата предстои да бъде уточнена.
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по процедурата в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.