„Иновации“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултури“
  • Научни или технически организации

Чрез прилагането на мярка „Иновации“, ще се подпомогне придобиване на научни и технически знания, насочени към разработване и въвеждане нови и значително подобрени продукти, нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал, нови или подобрени процеси, нови или подобрени системи за управление и организация.

Също така, предоставянето на подпомагане по тази мярка ще допринесе за засилването на технологичното развитие и трансфера на знания. Прилагането на мярката ще даде възможност на научно-изследователските органи/институти да развиват приложно своите знания в областта на аквакултурата; ще скъси пътя на резултата от тяхната дейност до предприятията, а те ще могат да се възползват по-лесно от достиженията на науката и директно да ги прилагат в своята практика. Чрез внедряването на иновативни подходи, процеси, продукти ще се разнообрази продукцията; ще се увеличат приходите – намалят разходите и цялостно ще се оптимизират процесите на производство, управление и продажба на продукцията.

За да бъде намален риска от неуспешното прилагане на дадена иновативна идея, ще се финансират дейности за проучване на техническата и икономическа осъществимост на иновативните продукти и процеси.

С няколко думи, по мярката се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите, за улесняване въвеждането на нови, устойчиви производствени методи, в т.ч. на адаптирани към местните условия технологии за размножаване и отглеждане на нови, перспективни видове и разработване на технологии за производство на продукти с повишена биологична стойност; проучване на техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ е в размер на 1 000 000 лева.

Минималния  размер на БФП за проект 10 000 лева.

Максимален размер на БФП за проект 350 000 лева.

  • Максимален процент на съфинансиране: 100%

Важна информация

  • Приема по мярка 2.1 приключи за 2019г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 2.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Мярка 1.1

от ПМДР
По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство.

Мярка 2.2

от ПМДР
По тази програма можете да получите финансиране, водещо до подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на „Аквакултурите“, включително подобряване на на безопасността на условията на труд.

Мярка 5.4

от ПМДР
По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.