Мярка 2.2 от ПМДР

Мярка 2.2 от ПМДР2016-10-27T11:03:06+00:00

„Продуктивни инвестиции в аквакултура“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • ЕТ или ЮЛ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, като кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
  • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;
  • да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВД) – в случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи стопанства;
  • да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно ЗМСП и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 или да са със състав по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, ако са предприятия, които не попадат в дефинициите по горе изброените Закон и Регламент.
Чрез прилагането на част от дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, по отношение на продуктивните инвестиции в аквакултури, осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще се даде възможност за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на „Аквакултурите“, включително подобряване на на безопасността на условията на труд, по- специално на малки и средни предприятия /МСП/.

Допустими дейности:

 1. Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 2. Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 3. Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 4. Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 5. Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 6. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 7. Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 8. Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 9. Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
 10. Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Допустими дейности по сектори:

 1. сектор „Малки проекти“
  • допустими са дейностите по точки: 2,3,4,5,6,7,9 и 10
 2. сектор „Рециркулационни системи“
  • допустими са дейностите по точки: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10
 3. сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
  • допустими са дейностите по точки: 1,2,3,4,5,6,7,9 и 10

Допустими разходи за:

 • Строително-монтажни работи
 • Закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията;
 • Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери);
 • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 • Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;
 • Подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;
 • Закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10% от общите допустими разходи по проекта;
 • Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • Сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;
 • Обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;
 • Обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция;
 • Съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 • Разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
 • Транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството;
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 18 872 000 лева, от които:

 • сектор „Малки проекти“ – 2 000 000 лв.;
 • сектор „Рециркулационни системи“ и „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ – 16 872 000 лв.

Финансовата помощ, по реда на тази мярка е в размер до 50% от общите допустими разходи за дейности.

 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за бенефициент по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за целия програмен период е 1 400 000 лева.
 1. Сектор „Малки проекти“
 • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3000 лева
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лева
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия програмен период за един бенефициент е 97 790 лева.
 1. Сектор „Рециркулационни системи“
 • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лева.
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 000 лева.
 1. Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
 • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лева.
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 550 000 лева.

ВАЖНО: Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта.

Важна информация

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 2.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултури“

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Мярка 1.1

от ПМДР
По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство.

Мярка 2.1

от ПМДР
По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.

Мярка 5.4

По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.