Безплатна консултация | 02 489 69 59|office@novek.bg

Мярка 5.4 от ПМДР

Мярка 5.4 от ПМДР2016-10-27T11:03:06+00:00

„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • ЕТ или ЮЛ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, като кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
  • да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в регистъра на БАБХ – в сектор „Рибни продукти“ – само за съществуващи предприятия;
  • да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
  • да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно ЗМСП и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
  • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от ЗРА – в скучайте, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствена аквакултура;
  • да имат издадено „Разрешително за стопански риболов“ и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствен улов;
  • да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВД) – в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствена аквакултура.
Чрез прилагането на мярка „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ ще се допринесе за насърчаване на инвестициите за добавяне на стойност на продуктите, чрез последващата им обработка/преработка. ЕФМДР (Европейски фонд за морско дело и рибарство) може да подпомага инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:

 • Допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
 • Подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
 • Са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
 • Са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007;
 • Водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

ВАЖНО: За настоящия прием не е допустимо финансирането на инвестиции, които подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговскозначение, което не може да бъде предназначено за консумация от човека.

Допустими разходи за:

 • Строително-монтажни работи;
 • Закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, в това число и разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инста лиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването (машините), съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на предприятието, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 • Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 • Подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията,в случай че кандидатът е провел съответната процедура съгласно реда и условията в нормативния акт по чл. 54 от ЗУСЕСИФ;
 • Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условиятана чл. 20 от ПМС 119;
 • Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с производствената дейност на кандидата, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1 процент от стойността на инвестицията;
 • Обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързано с предвидената инвестиция – до 1 процент от стойността на инвестицията;
 • Инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
  • съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от преработката за производство на страничен животински продукт;
  • оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
  • съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;
Общ размер на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по процедурата е в размер на 10 000 000 лв.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер до 50%  от общите допустими разходи за дейности.

 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 20 000 лв.;
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 1 000 000 лв.;
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ за целия програмен период е 1 400 000 лв.

 

 

Минимален и максимален размер на БФП за проект, предстои да бъде уточнен.

 • Максимален процент на съфинансиране: 50%

Важна информация

 • Приема по мярка 5.4 се очаква да стартира през третото /3то/ тримесечие на 2016г.
 • МЗХ публикува насоки за кандидатстване по мярка 5.4 – за обществено обсъждане. Документите може да видите тук => Проект на насоки за кандидатстване по мярка 5.4
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 5.4 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Мярка 1.1

от ПМДР
По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство.

Мярка 2.1

По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.

Мярка 2.2

от ПМДР
По тази програма можете да получите финансиране, водещо до подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на „Аквакултурите“.

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.