„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, като през 2020г. ще се финансират тези отглеждащи свине, овце, кози и птици
 • Регистрирани Земеделски производители с икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 и 7999 евро.
 • В приема през 2020 година отпада изискването за минимум 33% от общите си приходи/доходи за предходната календарна година  от земеделска дейност

Не са допустими кандидати одобрени по мерките 4.1, 4.2, 6.1 от ПРСР 2014-2020г., както и по Наредба № 28 от 2008г. от ПРСР 2007-2013г. и мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по ПРСР 2007-2013г.

Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. С прилагането на подмярката, се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

По тази програма можете да получите финансиране

 • За изграждане, придобиване и подобряване на сгради;
 • Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
 • За създадени нови трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
 • За преминаване към биологично производство;
 • За създаване на допълнителна заетост и нови работни места.

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша:

 1. Първо плащане – в размер на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 2. Второ плащане – в размер на 5 000 евро – след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Важна информация

 • Прием по подмярка 6.3 януари-март 2020г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 6.3 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Подмярка 16.4

Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки

Мярката е подходяща за:

за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари

Подмярка 7.6

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Мярката е подходяща за

Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства

Подмярка 4.3

„Инвестиции в инфраструктура“

Мярката е подходяща за

Инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата; машини и съоръжения за напояване;