Безплатна консултация | 02 489 69 59|office@novek.bg

Подмярка 6.3 от ПРСР

//Подмярка 6.3 от ПРСР
Подмярка 6.3 от ПРСР2016-10-27T11:03:06+00:00

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Земеделски стопани, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства.

Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 г.

Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007-2013 г. 

Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. С прилагането на подмярката, се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

  • По тази програма можете да получите финансиране за изграждане, придобиване и подобряване на сгради, закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер;
  • По програмата се признават разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
  • Подмярката покрива всички общи разходи свързани със изготвянето на проект. Такива разходи представляват: консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и проектанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
  • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша:

  1. Първо плащане- в размер на 10 000 евро- след одобрението на заявлението за подпомагане
  2. Второ плащане- в размер на 5 000 евро- след проверка на изпълнението на бизнес плана

Важна информация

  • Приема по подмярка 6.3 се очаква да стартира месец Юни – 2016г.
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 6.3 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Програма за развитие на селски райони

Програмата е насочена към развитието на земеделски и неземеделски дейности.

Подмярка 6.1

от ПРСР
Мярката е насочена към развитието на стопанствата на млади земеделски производители.

Подмярка 6.2

от ПРСР
Мярката предоставя стартова помощ за неземеделски дейности в рамките на определените от Програмата селски райони.

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.