„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
 • МСП;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.
Настоящата подмярка цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори- стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Допустими разходи по мярката са:

 1. Материални разходи

Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

 • Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

 • Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

2. Нематериални разходи

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Закупуване на софтуер;
 • Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.
Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Република България и 40% за всички останали.

 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
 • Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.

Важна информация

 • Инвестициите в производство на пелети от биомаса, ще бъдат финансирани по мярка 8.6

 • Приемът по подмярка 8.6 приключи през 2018г.

  Очаквайте нов прием през програмен период 2021-2027г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 8.6 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Инвестиция в

цех за производство на пелети

Тази идея би могла да бъде реализирана

по Програма за развитие на селски райони: подмярка 8.6