Развитие на иновационни клъстери

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

Kандидати, които отговарят на определението за иновационен клъстер

„Иновационни клъстери“ означава структури или организирани групи от независими страни (като например иновационни стартиращи предприятия, малки, средни и големи  предприятия, както и организации за научни изследвания и разпространение на знания, организации с нестопанска цел и други сходни икономически субекти), създадени с цел да стимулират иновационната дейност чрез популяризиране, съвместно използване на  съоръжения и обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Допустими кандидати са Клъстери, които могат да включват:

 • ЮЛ и/или ЕТ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • ЮЛ с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета;
 • акредитирани български висши училища ;
 • Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;
 • Селкостопанска академия и институти към нея;
 • експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията ;
 • научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания ;
 • Общини и/или Областни администрации и др.

Кандидатите трябва да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в тематичните области на ИСИС:

 • мехатроника и чисти технологии;
 • ИКТ и информатика;
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – до 150 000 лв.
 • Разходи за материали и окомплектовка за извършване на иновационната и научно-изследователската дейност, представляващи стоково-материални запаси (напр. материали необходими извършване на измерване и изпитване, окомплектовка за  изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове и др) – до 25 000 лв.
 • Разходи за участие в обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни);
 • Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни).
 • Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – до 25 000 лв.;
 • Разходи за участие в специализирани обучения в страната и чужбина за повишаване на капацитета на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера за създаване на сътрудничества – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на научноизследователския персонал на клъстера и на организации-членове на клъстера;
 • Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки – разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера и на организации-членове на клъстера;
 • Разходи за представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси за участие, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни);
 • Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава – до 10 000 лв.
 • Разходи за консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – патенти проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги – до 5 000 лв.
 • Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали и интернет страница за дейността на клъстера и информационни бази данни за дейността на клъстера – до 10 000 лв.
 • Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis)- до 3 000 лв.
 • Разходи за визуализация на проектадо 2 000 лв.
 • Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау):

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – закупуване на уреди за измерване и изпитване, машини, съоръжения и  обурудване за  изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация  и др. – до 50 000 лв.;

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  – 200 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на клъстера-кандидат  –  1 500 000 лева

Процент на съфинансиране

При Компонент 1 „Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества“ – приложим режим „de minimis”: Максимален интензитет на помощта –  80 %

При Компонент 2 „Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)“ – приложим режим „Помощи за иновационни клъстери“: Максимален интензитет на помощта –  65 %

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява чрез определяне на сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи.

Важна информация

 • Процедурата се очаква да отвори за прием през април – юли 2019г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по процедурата в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация