„Популяризиране пазарите на трети държави“

Финансова помощ по мярката могат да получат:

 • Търговски дружества, работещи основно в лозаро-винарския сектор;
 • Професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор;
 • Признати организации на винопроизводители и асоциации на организации на винопроизводители
 • Междупрофесионални организации;
 • Държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, когато не са единствени бенефициери на помощта

По тази мярка се подпомагат следните дейности:

 1. Връзки с обществеността; мерки за популяризиране или реклама, по-специално, които изтъкват предимствата на продуктите, произведени в ЕС, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда;
 2. Участия в мероприятия, панаири и изложения с международна значимост- панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или потребителите; разходи за наемане на щанд, зали, площи и техническо оборудване; електричество, вода, охрана, декориране на щанд и площи; създаване на база данни, Интернет, както и закупуване на материали;
 3. При организиране провеждане на действия, свързани с информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географски указания и биологичното производство;
 4. При организиране и провеждане на действия, свързани с проучване на нови пазари, необходими за разширяване на възможностите за реализация на пазара, като разходи за извършване на пазарни, икономически, технически и маркетингови проучвания;
 5. При организиране и провеждане на действия, свързани с проучване с цел оценка на резултатите от действията на мерките за популяризиране и информиране;
 6. Разходи за мостри- във връзка с изпълнението на дейностите;
 7. Във връзка с извършване на административни дейности – разходи за заплати на персонала, както и разходи за възнаграждения на лица, наети на граждански договор; разходи за управление на проекта.

Максималният размер на финансовата помощ е до 50 % от стойността на допустимите разходи за осъществяване на дейностите по популяризиране в трети държави.

 • Максималната стойност на един проект за кандидати търговски дружества не може да надвишава 1 000 000 лева.
 • Максималната стойност на един проект, за всички останали кандидати, не може да надвишава 4 000 000 лева.

Важна информация

 • Откриването на прием по мерките от програмата, ще се определя в ежегодно обновяван график.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка "Популяризиране на пазарите на трети държави" в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Преструктуриране и конверсия на лозя

Инвестиции в подобряване техните за управление на лозята

Мярката е подходяща за

конверсия на сортовия състав на насаждението,преструктуриране на лозята; подобряване техниките на управление

Инвестиции в предприятия

Подобряване на материални и нематериални активи

Мярката е подходяща за

инвестиции в съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор

Застраховане на реколтата

Запазване на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията

Мярката е подходяща за

управление на рисковете и защита на доходите на земеделските производители при непредвидими ситуации