Подкрепа за устойчив бизнес

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

Предприятия, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 или по
мерки по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), които изрично са посочени като
конкретен бенефициент на помощта в Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“ и в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за
наблюдение.

С настоящата процедура се цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица) получили подкрепа от ОПРЧР 2014 – 2020 и  ЗНЗ. Подкрепените по ОПРЧР стартиращи и социални предприятия са в силно уязвима ситуация на пазара и са слабоконкурентни. Чрез предоставянето на достъп до разнообразие от управленски и организационни бизнес услуги и насърчаване използването на различни източници на информация и контакти се гарантира поблагоприятна среда за успешен старт и развитие на неукрепналите предприятия.

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране дейности/услуги, насочени към успешно развитие на предприятието:
1. Услуги в областта на бизнес стратегиите;
2. Услуги в областта на продажбите;
3. Маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;
4. Правни (юридически) услуги;
5. Услуги в сферата на финансовото управление и контрол;
6. Мениджмънт услуги;
7. Услуги по управление на човешки ресурси;
8. Услуги в сферата на информационните технологии;
9. Посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири.
Допустимо е участието/посещението в търговски изложения/панаири на територията на ЕС.

Предоставянето на описаните услуги ще се осъществява под формата на консултации, свързани с предоставяне на компетентен съвет, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения в определена област, водещи до конкретен резултат (документи в сферата на финансовото управление и контрол, в областта на човешките ресурси и др., интернет сайтове, платформи и т.н.). Дейностите/услугите са индивидуални и следва да са изцяло съобразени с нивото на развитие и конкретните нужди на предприятието/самоосигуряващото се лице, и да са насочени към развитието на устойчив бизнес.

Общ бюджет на процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ 5 860 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 5 000 лева.

Важна информация

  • Приема по мярката е ОТВОРЕН до 30 септември 2020г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация в някой от нашите офиси в градовете София, Варна, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

от ОПРЧР

Операцията е насочена към включване на пазара на труда, професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи от 16 до 21 г.

Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

ОПРЧР

Your Content Goes Here

Осигуряване на ресурси и финансиране за организиране на дейности за създаване на защитена работна среда на
насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат
нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване.

Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

ОПРЧР

Подкрепа и социалното включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа,
включително в специализираните институции чрез реализиране на мерки в посока социално включване чрез формиране на умения за
самостоятелност, личностно развитие и др.