Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

За Компонент 1: работодатели; НПО
За Компонент 2: Социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия на хора с увреждания;
кооперации на хора с увреждания; НПО; общини; доставчици на социални услуги.

Финансова помощ по мярката се предоставя за следните дейности по компонентите:

Компонент 1:
1.Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и дейности за активиране на икономически неактивни младежи,които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч.:
• информационни кампании и събития; трудови борси;индивидуална работа с идентифицираните лица; изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите; професионално ориентиране информиране и консултиране; психологическо подпомагане; насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието; насочване към включване в обучение;осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;
насочване към и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
2.Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице – мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
3.Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;
4.Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

Компонент 2:
1.Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват трудови навици на практика;
2.Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество за провеждане
на трудова практика в реална работна среда;
3.Трудово наставничество за въвеждане и обучение на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в работния процес.
4.Адаптиране и оборудване на работното място.
5.Субсидиране на работната заплата и осигуровките за работодатели, които наемат младежите.

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ /БФП /по процедурата 3 000 000 лева.

В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) № 1407/2013, максималният размер на помощта е 391 166 лева.

Разходи за персонал;
Разходи за материални/нематериални активи;
Разходи за услуги;
Непреки разходи;

Важна информация

  • Приема по мярката ще бъде отворен септември 2019г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация в някой от нашите офиси в градовете София, Варна, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

от ОПРЧР

Осигуряване на ресурси и финансиране за организиране на дейности за създаване на защитена работна среда на насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване.

Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

от ОПРЧР

Подкрепа и социалното включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа,
включително в специализираните институции чрез реализиране на мерки в посока социално включване чрез формиране на умения за
самостоятелност, личностно развитие и др.

Подкрепа за устойчив бизнес

от ПРСР

Предоставянето на  услуги  осъществявани под формата на консултации, свързани с предоставяне на компетентен съвет, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения в определена област, водещи до конкретен резултат (документи в сферата на финансовото управление и контрол, в областта на човешките ресурси и др., интернет сайтове, платформи и т.н.)