Социални предприятия за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

Общини, Доставчици на социални услуги, НПО; социални предприятия.

Финансова помощ по мярката се предоставя за:

1.Развитие и апробиране на дейности на принципа „Социално предприятие“.
2.Създаване на условия за реална заетост на хората от целевите групи.
3.Предоставяне на обучения, свързани със спецификата на съответната позиция.
4.Адаптиране на работните места за лица с психични разстройства и умствена изостаналост, в случай на необходимост.
5.Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца.
6.Осигуряване на наставник зa хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и
максимум 7 души – представители на целевата група.
7.Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ /БФП /по процедурата 3 000 000 лева.

В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) № 1407/2013, максималният размер на помощта е 391 166 лева.

Разходи за персонал;
Разходи за материални/нематериални активи;
СМР;
Разходи за услуги;
Непреки разходи.

Важна информация

  • Приема по мярката ще бъде отворен  октомври 2019г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация в някой от нашите офиси в градовете София, Варна, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

от ОПРЧР

Подкрепа и социалното включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа,
включително в специализираните институции чрез реализиране на мерки в посока социално включване чрез формиране на умения за
самостоятелност, личностно развитие и др.

Подкрепа за устойчив бизнес

от ОПРЧР

Предоставянето на  услуги  осъществявани под формата на консултации, свързани с предоставяне на компетентен съвет, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения в определена област, водещи до конкретен резултат (документи в сферата на финансовото управление и контрол, в областта на човешките ресурси и др., интернет сайтове, платформи и т.н.)

Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

от ОПРЧР

Операцията е насочена към включване на пазара на труда, професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи от 16 до 21 г. вкл., настанени в резидентни услуги.