„Специфични обучения за заети лица“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Работодатели

За целите на настоящата процедура, под „Работодател“ следва да се разбира: всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Целта  на процедурата е, да повиши производителността на труда и адаптивността на наетия персонал, както и да създаде условия за устойчива заетост, чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения, извън публичния сектор.

Примерни допустими дейности по процедурата са:

 • Обучение за придобиване на професионална квалификация;
 • Обучение за придобиване на ключови компетенции;
 • Осигуряване на достъп до продължаващо обучение;
 • Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене, през целия живот.
Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, не надхвърля 50% от допустимите разходи. Той може да бъде увеличен до 70% от допустимите разходи, при следните условия:

 • с 10%, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение
 • с 10%, ако помощта се предоставя на средни предприятия
 • с 20%, ако помощта се предоставя на малки предприятия

Когато помощите се предоставят в сектора на морския транспорт, интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 100% от допустимите разходи, при условие, че са изпълнени следните условия:

 • Обучаващите се не са активни членове на екипажа, а част от извънщатния състав на борда на кораба
 • Обучението се провежда на борда на кораби, вписани в регистрите на „Съюза“

Размер на безвъзмездна финансова помощ/БФП/ за проект:

 • Минимален: неприложимо
 • Максимален: до 3 911 660 лева

Важна информация

 • Приема по процедурата се очаква да стартира през месец септември 2016г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата: ноември 2016г.
 • Общият бюджет по процедурата е 10 000 000 лева.
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по процедурата в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.