Експертизата на novek по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) е насочена към постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г. Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в рамките на 50% до 100% от общата стойност на проекта, варираща в зависимост от избраната процедура. Екипът на Novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по ПМДР, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект.

Предстоящи програми през 2020 година

Мярка 1.1

Инвестиции, целящи подобряване конкурентоспособността на предприятията в сектора и подобряване безопасността и условията на труд.

Мярката е подходяща за

Инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и др.

Мярка 1.2

Инвестиции на борда на корабите; Инвестиции в индивидуално оборудване, при условие че те надхвърлят изискванията, определени в законодателството на ЕС и националното законодателство.

Мярката е подходяща за

Инвестиции за оборудване, целящо подобряване на здравните, хигиенните и работните  условия на рибарите на борда на риболовните кораби.

Мярка 2.2

Инвестиции водещи до подобряване конкурентоспособността на предприятията в сектора на аквакултурите

Мярката е подходяща за

Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове; осъвременяване на стопанствата, вкл. закупуване на оборудване за предпазване собствеността и др.

Мярка 2.4

Дейности, свързани с преминаването от традиционните производства към биологични аквакултури

Мярката е подходяща за

Преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури

Мярка 2.5

Компенсиране на допълнителните разходи и/или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги

Мярката е подходяща за

Инвестиции за развитие на аквакултури съвместими с потребностите на околната среда, биологичното разнообразие, управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури.

Други мерки от ПМДР

Мярка 1.1

Инвестиции, целящи подобряване конкурентоспособността на предприятията в сектора и подобряване безопасността и условията на труд.

Мярката е подходяща за

Инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и др.

Мярка 1.2

Инвестиции на борда на корабите; Инвестиции в индивидуално оборудване, при условие че те надхвърлят изискванията, определени в законодателството на ЕС и националното законодателство.

Мярката е подходяща за

Инвестиции за оборудване, целящо подобряване на здравните, хигиенните и работните  условия на рибарите на борда на риболовните кораби.

Мярка 1.4

Инвестиции в оборудване

Мярката е подходяща за

Инвестиции в оборудване; Инвестиционни разходи; Разходи за услуги.

Мярка 1.5

Разработване или въвеждане на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда

Инвестиции за по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и разработване или въвеждане на нови технически или организационни знания.

Мярка 1.6

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие

Мярката е подходяща за

Инвестиции свързани за по-доброто управление или съхранение, изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или
преносими съоръжения, изготвяне на планове за защита и управление.

Мярка 1.7

Рибари които са собственици на лодки или кораби и искат да подобрят качеството на улова

Мярката е подходяща за

Мярката е подходяща за инвестиции в специализирана техника и оборудване, пряко свързани с преработката и/или добавянето на стойност към собствения улов, ледогенератори, специализирани транспортни средства и изграждането на малки магазини за продажба.

Мярка 2.2

Инвестиции водещи до подобряване конкурентоспособността на предприятията в сектора на аквакултурите

Мярката е подходяща за

Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове; осъвременяване на стопанствата, вкл. закупуване на оборудване за предпазване собствеността и др.

Мярка 2.3

Създаване на стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми от нови производители на аквакултури

Мярката е подходяща за

Инвестиции в изграждане на нови съвременни стопанства (напр. басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, садкови стопанства за производство на аквакултури и др.

Мярка 2.4

Дейности, свързани с преминаването от традиционните производства към биологични аквакултури

Мярката е подходяща за

Преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури

Мярка 2.5

Компенсиране на допълнителните разходи и/или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги

Мярката е подходяща за

Инвестиции за развитие на аквакултури съвместими с потребностите на околната среда, биологичното разнообразие, управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури.

Мярка 5.3

Насърчаване предлагането на пазара на продуктите от риболов и аквакултури

Мярката е подходяща за

Търсене на нови пазари; Създаване на между браншови организации; Създаване на организации на производители; Повишаване на качеството и др.

Мярка 5.4

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Мярката е подходяща за

Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазар.

Мярка 6.2

Опазване на морската среда

Мярката е подходяща за

Постигане на целите свързани с опазване на морската среда, по-специално на биологичното разнообразие и морските защитени зони.

Други мерки и услуги

novek работи по всички мерки от ПМДР в програмен период 2014-2020. Услугите, които нашата организация предлага са цялостни решения включващи подготовката, управлението и изпълнението на даден проект.

Защо да избереш novek?

  • Над 10 години в бизнесa с EU проекти
  • Цялостна мрежа от специалисти във всички области
  • Осигуряване на доставчици и изпълнители
  • Съдействие за кредит по инвестиционни проекти
  • Офиси в 5 града – София, Пловдив, Слиевен, Монтана и Перник

Какво казват клиентите за нас?