Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“

Кандидатите по мярка 1.2 могат да бъдат:

Физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, дружества, в съответствие с раздел XV „Дружество“ на Закона за задълженията и договорите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Изисквания към кандидатите по мярка 1.2

За да отговаря на условията за получаване на финансиране по мярка 1.2, кандидат-бенефициентите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да притежават валидно разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
 2. Да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи;
 3. Да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Съюза;
 4. Да притежават регистрация на кораба от Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
 5. Да не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност;
 6. Да нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
 7. Да не са вписани в Централна база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.);;
 8. Физическото лице – Едноличен търговец (ЕТ) и членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;
 9. Да не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични търговци);
 10. Юридическите лица и ЕТ са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;

Безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2 се предоставя за дейности,  допринасящи за подобряване на хигиената, безопасността, здравето и условията на труд на рибарите:

 1. Инвестиции на борда на корабите;
 2. Инвестиции в индивидуално оборудване, при условие че те надхвърлят изискванията, определени в законодателството на ЕС и националното законодателство.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по мяркя 1.2 е 452 456,82 лева.

Максимален интензитет на БФП за един проект е от 50% до 100%

Максималният размер на   БФП за един проект не трябва да надвишава 10 000 лева.

Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г. за:

 1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
 2. подготовка и изпълнение на проекта, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта;

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите и целите на мярката:

Закупуването и в съответните случаи, монтажът на следните съоръжения:

 1. спасителни плотове;
 2. хидростатични разединители за спасителни плотове;
 3. лични локаторни маяци, като например радио буйове (EPIRB), които могат да бъдат прикрепени в спасителните жилетки и работното облекло на рибарите;
 4. лични спасителни средства за плаване (PFD), по-специално спасителни хидрокостюми (immersion suits) или костюми за оцеляване в морска среда (survival suits), спасителни пояси и спасителни жилетки;
 5. сигнални фалшфойери;
 6.  устройства за изстрелване на спасителни въжета;
 7.  системи за спасяване на човек зад борда (MOB);
 8.  огнеборско оборудване, като например пожарогасители, противопожарни одеяла, пожарни детектори и детектори за дим, дихателни апарати;
 9. противопожарни врати;
 10.  отсекателни клапани за горивни резервоари;
 11. детектори за газове и алармени системи за наличие на газове;
 12.  сантинни помпи и алармени системи за пропускане на вода;
 13. оборудване за радио и спътникови комуникации;
 14. водонепроницаеми люкове и врати;
 15. предпазители за машинното оборудване, например за лебедките и барабаните за мрежи;
 16. проходи и трапове за достъп;
 17. прожектори, палубно и аварийно осветление;
 18.  освобождаващи предпазни механизми в случай че риболовен уред се закачи за подводно препятствие;
 19. камери и монитори за осигуряване на безопасност;
 20.  оборудване и елементи, необходими за подобряване на палубната безопасност.

По отношение на операциите за доставка на оборудване, целящи подобряване на здравните условия на рибарите на борда на риболовните кораби:

 1. закупуване и монтаж на комплекти за първа помощ;
 2. закупуване на лекарства и средства за спешно лечение на борда;
 3. доставката на телемедицински системи, включително на електронни технологии, оборудване и съоръжения за медицински изображения, подходящи за дистанционни консултации на борда на корабите;
 4. доставка на справочници и ръководства за подобряване на здравните условия на борда; д) информационни кампании за подобряване на здравните условия на борда.

По отношение на операциите за доставка на оборудване, целящи подобряване на хигиенните условия за рибарите на борда на риболовните кораби:

 1. санитарни съоръжения, като например тоалетни и умивални съоръжения;
 2. кухненски съоръжения и оборудване за съхранение на хранителни продукти;
 3. пречиствателни уреди за питейна вода;
 4. почистващо оборудване за поддържане на санитарните условия на борда;
 5. справочници и ръководства за подобряване на хигиената на борда, включително софтуерни инструменти.

По отношение на операциите за доставка на оборудване, целящи подобряване на работните условия на борда на риболовните кораби:

 1. палубни леери;
 2. шелтердекови конструкции и модернизация на каютите с оглед осигуряване на защита от неблагоприятни метеорологични условия;
 3. елементи във връзка с подобряване на безопасността в каютите и осигуряването на общи пространства за екипажа;
 4. съоръжения за намаляване на ръчното повдигане на товари, с изключение на машините, които са пряко свързани с риболовните операции като например лебедките;
 5.  боя против подхлъзване и гумени постелки;
 6. изолационно оборудване против шум, топлина или студ и оборудване за подобряване на вентилацията;
 7. работно облекло и екипировка за осигуряване на безопасност, като например водонепропускливи защитни ботуши, предпазители за очите и дишането, защитни ръкавици и шлемове или защитна екипировка срещу падане;
 8. предупредителни знаци за безопасност и при аварии;
 9. анализ на рисковете и оценки за определяне на рисковете за рибарите както в пристанищата, така и при плаване, с оглед вземане на мерки за намаляване на рисковете; й) справочници и ръководства за подобряване на работните условия на борда.

Допустими за подпомагане са и разходи за информация и комуникация.

Важна информация

 • Приема по мярка 1.2 януари-март 2020г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 1.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“

Oчаквайте скоро

Мярка 2.5

от ПМДР

По тази мярка можете да получите финансиране за дейности свързани с  развитието на аквакултури.

Мярка 1.4

от ПМДР

По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции в оборудване.

Мярка 1.5

от ПМДР

По тази мярка можете да получите финансиране за разработване или въвеждане на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда.