Мярка 1.4 „Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете“

Кандидатите по мярка 1.4 могат да бъдат:

Собственици на риболовни кораби, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите;Физически лица

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 1.4 се предоставя за:

  1. Инвестиции в оборудване;
  2. Инвестиционни разходи;
  3. Разходи за услуги;

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ за мярка 1.4 е  1 302 349,57 лева.

Максимален интензитет на БФП за проект е от 50%-100%

Минимален размер на БФП за проект е 2 000 лева.

Максимален размер на БФП за проект е 20 000 лева.

По настоящата процедура се подпомагат инвестиционни разходи и разходи за услуги

Важна информация

  • Приема по мярка 1.4 се очаква да стартира през месец октомври 2019 година

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 1.4 в някой от нашите офиси в градовете София, Варна, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка 1.4 „Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазване то на видовете“

Oчаквайте скоро

Мярка 1.5

от ПМДР

По тази мярка можете да получите финансиране за разработване или въвеждане на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда.

Мярка 2.4

от ПМДР

По тази мярка можете да получите финансиране за дейности, свързани с преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури.