Мярка 1.5 „Иновации, свързани с опазване то на морските биологични ресурси“

Кандидатите по мярка 1.5 могат да бъдат:

Научни или технически публично-правни организации, признати в Р.България или в лица, регистрирани по Търговкия закон или ЗЮЛНЦ или физически лица в сътрудничество с научна или техническа организация.

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 1.5 се предоставя за:

  1. Разработване или въвеждане на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди.
  2. Постигането на по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ за мярка 1.5 е 2 410 350,91  лева.

Максимален интензитет на БФП за проект 50%-100%.

Минимален размер на БФП за проект е 2 000 лева.

Максимален размер на БФП за проект е 200 000 лева.

По настоящата процедура се подпомагат инвестиционни разходи и разходи за услуги.

Важна информация

  • Приема по мярка 1.5 се очаква да стартира през месец април 2019 година.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 1.5 в някой от нашите офиси в градовете София, Варна, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка 1.5 „Иновации, свързани с опазване то на морските биологични ресурси“

Oчаквайте скоро

Мярка 2.4

от ПМДР

По тази мярка можете да получите финансиране за дейности, свързани с преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури.

Мярка 1.2

от ПМДР

Безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2 се предоставя за дейности,  допринасящи за подобряване на хигиената, безопасността, здравето и условията на труд на рибарите.

Мярка 1.4

от ПМДР

По тази мярка може да получите финансиране за инвестиции в оборудване.