Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Регистрирани по Търговския закон еднолични търговци или юридически лица, развиващи дейност в сектор Рибарство;
  • Юридически лица, регистриран и по ЗЮЛНЦ;
  • Научни или технически публично-правни организации,консултативни съвети,рибари или рибарски организации, признати в Р.България,или НПО в партньорство с рибарски организации или в партньорство с Местните инициативни рибарски групи /МИРГ/

По тази мярка можете да получите финансиране за:

Инвестиции водещи до опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие – принос за по-доброто управление или съхранение, изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, изготвяне на планове за защита и управление, свързани с обектите по „Натура 2000“ и специалните защитени територии, управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии, включително обекти по „Натура 2000“, повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, участие в други действия, целящи поддържането и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 2 753 207 лева.

Максимален интензитет на помощта до 100%

Минимален размер на БФП за проект 30 000 лева.

Максимален размер на БФП за проект 450 000 лева.

По настоящата процедура се подпомагат инвестиционни разходи и разходи за услуги.

Важна информация

  • Приема по мярка 1.6 се очаква юли-септември 2019г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 1.6 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Мярка 2.1

от ПМДР

По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.

Мярка 5.4

от ПМДР

По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.

Мярка 1.1

от ПМДР

Инвестиции, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите.