Мярка 5.3. Предлагане на пазара

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Лица, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ;

По тази мярка можете да получите финансиране за:

 • Създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации.
 • Търсене на нови пазари и подобрение на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;
 • Прозрачност на производството и на пазарите и провеждане на пазарни проучвания и изследвания на зависимостта на Съюза от внос;
 • Спомагане за проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури;
 • Изготвяне на стандартни договори за МСП, които са в съответствие с правото на Съюза;
 • Търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;
 • Повишаване на осведомеността на обществото за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури;
 • Повишаване на качеството и добавената стойност;

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 832 259,14 лева.

Минимален размер на БФП за проект  e 5 000 лева.

Максимален размер на БФП за проект е 60 000 лева.

 • Максимален процент на съфинансиране: 100%

Важна информация

 • Приема по мярка 5.3 се очаква да стартира юни 2019г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 5.3 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Мярка 2.5

от ПМДР

Дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда.

Мярка 2.4

от ПМДР

Дейности, свързани с преминаването към биологични аквакултури.

Мярка 2.2.

от ПМДР

Мярката е подходяща за инвестиции за модернизация на стопанствата, производство на зарибителен матариал, повишаване на качеството и др.