„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Лица, регистри рани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Мярката финансира инвестиции свързани с преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:

 • Допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
 • Подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
 • Подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговскозначение, който не може да бъде предназначен за консумация от
  човека;
 • Свързани са с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
 • Водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни
  системи.

Допустими за финансиране са инвестиционните разходи и разходите за услуги,

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по процедурата е в размер на 2 765 145 лева.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер до 50%  от общите допустими разходи за дейности.

 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 20 000 лв.;
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 1 000 000 лв.;
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ за целия програмен период е 1 400 000 лв.

Минимален и максимален размер на БФП за проект, предстои да бъде уточнен.

 • Максимален процент на съфинансиране: 50%

Важна информация

 • Приема по мярка 5.4 е отворен до 17,00 часа на 30.10.2019 г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 5.4 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Мярка 1.1

от ПМДР
По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство.

Мярка 2.1

По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.

Мярка 2.2

от ПМДР
По тази програма можете да получите финансиране, водещо до подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на „Аквакултурите“.