Мярка 6.2 Интегрирана морска политика
Опазване на морската среда, по-специално на биологичното разнообразие
и морските защитени зони, като обектите по Натура 2000, в съответствие
със задълженията, установени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Лица, регистриран и по ЗЮЛНЦ;
  • Публичноправни организации;
  • Органи на централната изпълнителна и териториална власт;
  • Физически лица;

По тази мярка можете да получите финансиране за:

Постигане на целите свързани с опазване на морската среда, по-специално на биологичното разнообразие и морските защитени зони, като обектите по Натура 2000, в съответствие със задълженията, установени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 1 401 679,19 лева.

Минимален размер на БФП за проект  e 50 000 лева.

Максимален размер на БФП за проект е 1 401 679,19 лева.

  • Максимален процент на съфинансиране: от 50% 100%

Важна информация

  • Приема по мярката се очаква да стартира юни 2019г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 6.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Мярка 2.5

от ПМДР

Дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда.

Мярка 1.1

от ПМДР

Инвестиции, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности.

Мярка 1.6

от ПМДР

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности.