Въведение

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), комбинирани с рационалното използване на енергията, се считат за най‐доброто разрешение на проблемите, свързани със сигурността на енергийните доставки, опазването на околната среда и икономическото развитие. Ползата от ВЕИ за икономиката и екологията е голяма – осигуряват се нови енергийни източници и се намалява вредното влияние върху околната среда, предизвикано от традиционните горива.

Освен това ВЕИ дават основен принос към устойчивото развитие на икономиката. Този бранш от индустрията е един от найбързо развиващите се сектори на европейската икономика.

Към днешна дата Европа е на челно място в света, по отношение на разработването на ВЕИ и вече притежава значителен опит в прилагането на проактивна политика в тази област.

Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива в европейските държави, включително и в нашата- нараства. Увеличава се икономическата зависимост на европейската икономика от страните ‐ износителки на петрол, природен газ и други дефицитни първични енергоизточници. В тази връзка вече е в ход нова насока за развитие на възобновяемите енергийни източници в Европа, която предвижда рязко нарастване на дела на алтернативните и възобновяемите източници за покриване на собствените енергийни и горивни нужди.

Защо? ВЕИ – „Фотоволтаична централа”

Слънчева енергия (Solar Energy, Solar Irradiation) – количеството на слънчевата радиация за единица време върху единица площ. Измерва се в kWh/m2(киловатчас на квадратен метър).

Фотоволтаична системаФотоволтаична система

Фотоволтаичната клетка (наричана още слънчева клетка, фотоклетка, фотодиод или фотоелемент)

 

 

 

 

Произведената електроенергия от ФВ – Централа ще се продава за период от 25 години на електроразпределителното предприятие по преференциални цени определяни ежегодно от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКВЕР).

Към момента актуалната изкупна цена определена с Решение на ДКЕВР № Ц-04 от 30.03.2009 г. за утвърждаване преференциални цени за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МW, считано от 01.04.2009 г. е 755 лв./МВтч. Съгласно приемането на специален ЗАКОН ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАТА /Обн., ДВ, бр. 49, от 19.06.2007г./ се представят следните преференции и стимули на бизнеса при строителството на нови електроцентрали от ВЕИ:

 • Приоритетно присъединяване на ВЕИ централи към електроразпределителната мрежа;
 • Гарантиран 25 годишен период за изкупуване на произведената електроенергия;
 • Преференциални изкупни цени, многократно надвишаващи пазарните цени на тока;
 • Най–висока изкупна цена спрямо останалите ВЕИ източници произвеждащи на електрически ток;
 • Приоритетно финансиране по програма „Развитие на селските райони”;
 • Електрическа енергия от ВЕИ не е поставена в конкурентни условия за период от 25 години поради предпочетената система за преференциално ценообразуване в Българското законодателство. 

Период за възвращаемост на инвестицията във „Фотоволтаична централа”

Инвестицията в една фотоволтаична централа се движи в диапазона от 3500 до 3800 EUR/kW, при централи с монокристални и поликристални модули, монтирани на статични конструкции.

При централи с тънкослойни модули тази цена е малко по-висока и достига до 3900 EUR/kW. При централи със следящи системи (позиционери) цената е в диапазона 4500-5000 EUR/kW, но при тях има и увеличение на количеството на произведената енергия с до 35% спрямо статичните конструкции.

Периодът за изплащане на инвестицията в една слънчева електроцентрала е следният:

 • Централи с моно и поликристални модули на статични конструкции – от 8 до 9 години.
 • Централи с моно и поликристални модули на позиционериa – от 9 до 10 години.
 • Централи с тънкослойни модули на статични конструкции – от 9 до 10 години.
 • При използуване на кредит срока за изплащане на инвестицията нараства с 3‐4 години.
 • При получаване на субсидии по мерки 311 и 312 на Министерството на земеделието, намалява на 3-4 години, ако е направена със собствени средства, или на 4-5 години, ако се използва кредит.

таблица 1

 

 1. Обща стойност на инвестицията с включени предварително разходи – 560 000лв без ДДС.
 2. Вложени собствени средства – 20 000 предварително.
 3. Самоучастие в проекта – 30 000 лева.

За реализацията по този финансов модел е предвиден инвестиционен кредит в размер на 450 000 лева, 12 месеца гратисен период и 60 месеца погасителен план.

При така направените предварителни разчети, ще са необходими 4.5 – 5 години, за да се възвърне първоначалната инвестиция от 30 000 лева. През това време фотоволтаичната централа ще може да обслужва лихвите и главницата по кредита посредством продажбата на произведена енергия.

таблица 2

 

 1. Обща стойност на инвестицията с включени предварително разходи – 560 000лв без ДДС.
 2. Вложени собствени средства – 20 000 предварително.
 3. Самоучастие в проекта – 84 000 лева.

За реализацията по този финансов модел е предвиден инвестиционен кредит в размер на 360 000 лева, 12 месеца гратисен период и 60 месеца погасителен план.

При така направените предварителни разчети, ще са необходими 3.5 – 4 години, за да се възвърне първоначалната инвестиция от 84 000 лева. През това време фотоволтаичната централа ще може да обслужва лихвите и главницата по кредита посредством продажбата на произведена енергия.

Цени спрямо други ВЕИ, произвеждащи електрически ток

Вид съоръжениеЦена
ВЕЦ под 10 MW105 лв./МВтч.
Ветрови генератори до 800 KВт с асинхронен генератор с кафезен ротор145 лв. /МВтч
Вятърни електрически централи с инсталирана мощност 800 kWp и повече:

 • Генератори с пълни ефективни годишни часове на работа до 2250часа, вкл
 • Ветрови генератори с пълни ефективни годишни часове на работа над 2250 часа
 

189 лв. МВтч.
172 лв./МВтч.

Фотоволтаични инсталации:

 • До 5 кВт
 • Над 5 кВт
 

823 лв./МВтч.
755 лв./МВтч.

Биомаса:

 • до 5МВт, работещи на биомаса (отпадна дървесина от горското стопанство,
  горскостопанските работи и др. и/или стърготини от дървопреработване,
  мебелна промишленост и др.
 • с инсталирана мощност до 5МВт, работещи на биомаса (отпадъци от земеделски култури)
 • с инсталирана мощност до 5МВт, работещи на биомаса (енергийни култури)
 

217 лв. /МВтч

 

166 лв./МВтч.
184 лв./МВтч.

Заключение

Такъв проект може да бъде финансиран по програма „Развитие на селските райони”.

Ако искате да постигнете оптимум при финансирането му, Вашата централа трябва да бъде в интервал от 60 – 80 kWh. Централа от този диапазон излиза между 450 000/600 000 лв.

По тези параметри Вие може да усвоите, като горна граница на безвъзмездните средства, максимум 200 000 евро., като Вие трябва да съфинансирате минимум 30% от стойността на проекта, като общата му стойност не трябва да надвишава 1 000 000 евро.

Естествено може да кандидатствате, както за по – малки централи, така и за по – големи от посечения резюмиран „идеен проект”.