• пасивна къща

Експертизата на novek по ПРСР 2014-2020

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се прилага в България за втори програмен период 2014-2020 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в рамките на 40% и 100% от общата стойност на проекта в зависимост дали кандидатът е частно лице или община. Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по ПРСР, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект.

Избери мярка от ПРСР 2014-2020

Текущи отворени програми през 2020 година

Подкрепа за местно развитие по LEADER

Инвестиции в развитие на селскостопански и неселскостопански дейности

Мярката се финансира

от Местни инициативни групи от общински бюджет за развитие на селските райони

За повече информация относно отворените мерки на Местната инициативна група във Вашия район може да се обърнете лично към нашите консултанти или да направите електронно запитване.

Мерките, които се подпомагат от местните инициативни групи (МИГ) представляват алтернатива на мерките по ПРСР 2014-2020г., но финансирани от общинските бюджети на МИГ.

Процедурата има за цел подобряване на условията на живот в населените места на територията на МИГ чрез финансиране на дейности свързани:

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

„Инвестиции в преработващия сектор“

„Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”

“Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Предстоящи програми през 2020 година

Подмярка 4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

Мярката е подходяща за

Модернизиране на физическите активи на змеделски стопанства.

Подмярка 4.1.2

Mалки земеделски стопанства

Мярката е подходяща за:

Модернизиране на физическите активи на малките земеделски стопанства.

Мярка 5.2

възстановяване на производствения потенциал

Мярката е подходяща за

Инвестиции за възстановяване на производствения потенциал чрез закупуване на животни за разплод, както и за репопулация на засегнатите стопанства.

Подмярка 6.3

Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Мярката е подходяща за

Инвестиции за увеличаване на стопанството, закупуване на техника и др.

Подмярка 6.4.2

разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски

Мярката е подходяща за

Разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива за повишаване на тяхната устойчивост и подпомагане процеса на преструктурирането им.

Подмярка 7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

Мярката е подходяща за

повишаване качеството на живот и да запазване културната идентичност и традиции в селските райони

Подмярка 8.1

Почвоподготовка и залесяване на горски територии

Мярката е подходяща за

Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на зелесителен материал, ограждане на зелесените територии и др.

Други програми и мерки от ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

Мярката е подходяща за

изграждане на овощни градини, оранжерии, животновъдни обекти и др.

Подмярка 4.1.2.

Инвестиции в земеделски стопанства - по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства

Мярката е подходяща за

инвестиции за модернизация на физическия капитал; създаване и презасаждане на трайни насаждения; в машини, оборудване и др..

Подмярка 4.2

Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти

Мярката е подходяща за

Инвестиции за изграждане на мандра, дестилерия, фуражен завод, преработка на плодове и зеленчуци и др.

Подмярка 4.2.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Мярката е подходяща за

Инвестиции в материални/нематериални активи. Закупуване на нови машини, изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество

Подмярка 6.1

Млади земеделски производители

Мярка 6.1 е подходяща за

Инвестиции за модернизация, съхранение на земеделската продукция, машини и други.

Подмярка 6.3

Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Мярката предоставя

изграждане на овощни градини, оранжерии, животновъдни обекти и др.

Подмярка 6.4

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Мярка 6.4 е подходяща за:

Леки производства, туризъм, къща за гости, услуги, търговия и др.

Подмярка 7.2

Подкрепа за инвестиции, в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Мярката е подходяща за

осигуряване базови услуги на населението в градовете и селата и осигуряване достъпа до тях

Подмярка 7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

Мярката цели

повишаване качеството на живот и да запазване културната идентичност и традиции в селските райони

Подмярка 8.1

Почвоподготовка и залесяване на горски територии

Мярката е подходяща за

Почвоподготовка  и залесяване на горски територии. Дейности по отглеждане и превенция срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването и др.

Подмярка 8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на горски продукти

Мярка 8.6 е подходяща за

Инвестиции в машини от горската промишленост, производство на пелети, дървопреработка

Други мерки и услуги

novek работи по всички мерки от ПРСР в програмен период 2014-2020. Услугите, които нашата организация предлага са цялостни решения включващи подготовката, управлението и изпълнението на даден проект.

Защо да избереш novek?

  • Над 10 години в бизнесa с EU проекти
  • Цялостна мрежа от специалисти във всички области
  • Осигуряване на доставчици и изпълнители
  • Съдействие за кредит по инвестиционни проекти
  • Офиси в 5 града – София, Пловдив, Сливен, Монтана и Перник

Какво казват клиентите ни за нас?

Екипът на novek оказа първокласна подкрепа на мен и моето семейство, стартиращо от нулата своя бизнес. Специалисти, открояващи се с адекватни решения на моите проблеми и въпроси; невероятно коректни и търпеливи; изключително изпълнителни и точни, от към спазване на срокове! Ще работя с тях и за напред; препоръчвам ги на всички, които търсят решение за идеите си и проблемите свързани с тях!
Кристиана Маринова, Земеделски производител
За мен бе удоволствие да работя с професионалистите от екипа на novek!
Препоръчвам на всеки, който желае да реализира идеите си.
Илиян, Преработвател
Млади, енергични, изпълнителни и коректни! Благодаря на novek, за помощта, която ми оказаха.
Мария Войнова, Хотелиер