Безплатна консултация | 02 489 69 59|office@novek.bg

ПРСР 2014-2020

/ПРСР 2014-2020
ПРСР 2014-20202018-03-14T07:03:32+00:00

Експертизата на novek по ПРСР 2014-2020

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се прилага в България за втори програмен период 2014-2020 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в рамките на 40% и 100% от общата стойност на проекта в зависимост дали кандидатът е частно лице или община. Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по ПРСР, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект.

Избери мярка от ПРСР 2014-2020

Текущи отворени програми през 2018 година

Подмярка 4.2

Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти

Мярката е подходяща за

Инвестиции за изграждане на мандра, дестилерия, фуражен завод, преработка на плодове и зеленчуци и др.

Краен срок за прием на проекти по мярка 4.2: 16 май 2018 г., 17.30 часа
Бюджет: 166 243 000 лева

Подпомагането по мярка 4.2 ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Предстоящи програми през 2018 година

Подмярка 6.1

Млади земеделски производители

Мярка 6.1 е подходяща за

Инвестиции за модернизация, съхранение на земеделската продукция, машини и други.

Подмярка 6.4

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Мярка 6.4 е подходяща за:

Леки производства, туризъм, къща за гости, услуги, търговия и др.

Подмярка 8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на горски продукти

Мярка 8.6 е подходяща за

Инвестиции в машини от горската промишленост, производство на пелети, дървопреработка

Подмярка 4.1.2.

Инвестиции в земеделски стопанства - по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства

Мярката е подходяща за

инвестиции за модернизация на физическия капитал; създаване и презасаждане на трайни насаждения; в машини, оборудване и др..

Други програми и мерки от ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

Мярката е подходяща за

изграждане на овощни градини, оранжерии, животновъдни обекти и др.

Подмярка 4.1.2.

Инвестиции в земеделски стопанства - по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства

Мярката е подходяща за

инвестиции за модернизация на физическия капитал; създаване и презасаждане на трайни насаждения; в машини, оборудване и др..

Подмярка 4.2

Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти

Мярката е подходяща за

Инвестиции за изграждане на мандра, дестилерия, фуражен завод, преработка на плодове и зеленчуци и др.

Подмярка 6.1

Млади земеделски производители

Мярка 6.1 е подходяща за

Инвестиции за модернизация, съхранение на земеделската продукция, машини и други.

Подмярка 6.3

Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Мярката предоставя

изграждане на овощни градини, оранжерии, животновъдни обекти и др.

Подмярка 6.4

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Мярка 6.4 е подходяща за:

Леки производства, туризъм, къща за гости, услуги, търговия и др.

Подмярка 7.2

Подкрепа за инвестиции, в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Мярката е подходяща за

осигуряване базови услуги на населението в градовете и селата и осигуряване достъпа до тях

Подмярка 7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

Мярката цели

повишаване качеството на живот и да запазване културната идентичност и традиции в селските райони

Подмярка 8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на горски продукти

Мярка 8.6 е подходяща за

Инвестиции в машини от горската промишленост, производство на пелети, дървопреработка

Други мерки и услуги

novek работи по всички мерки от ПРСР в програмен период 2014-2020. Услугите, които нашата организация предлага са цялостни решения включващи подготовката, управлението и изпълнението на даден проект.

Защо да избереш novek?

  • Над 10 години в бизнесa с EU проекти
  • Цялостна мрежа от специалисти във всички области
  • Осигуряване на доставчици и изпълнители
  • Съдействие за кредит по инвестиционни проекти
  • Офиси в 5 града – София, Пловдив, Слиевен, Монтана и Перник

Какво казват клиентите ни за нас?

Екипът на novek оказа първокласна подкрепа на мен и моето семейство, стартиращо от нулата своя бизнес. Специалисти, открояващи се с адекватни решения на моите проблеми и въпроси; невероятно коректни и търпеливи; изключително изпълнителни и точни, от към спазване на срокове! Ще работя с тях и за напред; препоръчвам ги на всички, които търсят решение за идеите си и проблемите свързани с тях!
Кристиана Маринова, Земеделски производител
За мен бе удоволствие да работя с професионалистите от екипа на novek!
Препоръчвам на всеки, който желае да реализира идеите си.
Илиян, Преработвател
Млади, енергични, изпълнителни и коректни! Благодаря на novek, за помощта, която ми оказаха.
Мария Войнова, Хотелиер

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.