„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

Земеделски производители, отговарящи на следните условия:

 • СПО от 6 000 до 7 999 евро;
 • В сектор „животновъдство“, „плодове и зеленчуци“  и/или „етерично –маслени и лекарствени култури“;
 • минимум 33 % от общия доход за предходната година да е от земеделски дейности;

Подкрепата за малки земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“ ще се предоставя за стопанства, които попадат в обхвата на планински район.

Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:

 • Създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти, включени в Анекс 1;
 • Създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция;
 • Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга;
 • Организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по проекта;
 • Обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства. Предвидената подкрепа е само за производство на енергия за собствено потребление.;
 • инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни за стопанствата в близко бъдеще.

Процент на финансиране:

 • 60 % от общия размер на разходите;
 • 70 % за проекти с дейности подпомогнати по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ)

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро.

Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 75 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 100 000 евро.

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
 • Закупуване на съоръжения, оборудване за преработка на пчелен мед и пчелни продукти.

Важна информация

 • Приема по подмярката се очаква да стартира Септември-Октомври 2019г..

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.2.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Варна, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Подмярка 6.3

Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Мярката е подходяща за

Инвестиции за увеличаване на стопанството, закупуване на техника, създаване на трайни насаждения и др.

Подмярка 7.6

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Мярката е подходяща за

Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства

Подмярка 16.4

„Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“

Мярката е подходяща за

за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари