„Инвестиции в инфраструктура“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Групи на производители, в случаите на ползване на инфраструктура, работеща на технологичен принцип;
 • Общини;
 • Държавни предприятия;
 • Сдружения за напояване;
 • Търговски дружества;

Допустими разходи:

Материални инвестиции:

 1. Реконструкция/ рехабилитация на сгради и друга недвижима собственост, използвана за дейността, включително такава, използвана за опазване на околната среда.
 2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейността, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност.

Нематериални инвестиции:

 1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
 2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 3. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността;
 4. Разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация;

Финансиране:

            Минимален размер на допустимите разходи 15 000 евро

Максималния размер на допустимите разходи 6 000 000 евро

** Подмярката предстои да бъде разработена и включена в ПРСР 2014-2020, където ще бъде определен и процентът на съфинансиране на кандидатите.

Важна информация

 • Приемът по подмярка 4.3 се очаква да отвори Октомври-Декември 2019г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.3 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Подмярка 6.3

Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Мярката е подходяща за

Инвестиции за увеличаване на стопанството, закупуване на техника, създаване на трайни насаждения и др.

Подмярка 7.6

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Мярката е подходяща за

Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства

Подмярка 16.4

„Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“

Мярката е подходяща за

за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари