Мярка 6.4 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 •  Земеделски производители
 •  Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
По мярка 6.4 ще се дава по-висок приоритет на действащи фирми/кандидати според техния финансов профил и история

Под мярка 6.4 ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции свързани с:

 • Изграждане на малки производства;
 • Инвестиции в сектор Информационни Технологии (IT проекти);
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности;
 • Продуциране (Създаване) на видео и аудио продукции.

По тематичната програма за развитието на малки стопанства (Подмярка 6.4.2) ще бъдат подпомагани инвестиции насочени към:

Развитие на селски туризъм и в часност:

 • Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
 • Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм)
 •  специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
 • Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

Местно занятчийство и в часност Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности)

Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в  Анекс І;

Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;

Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:

 • Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
 • Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
 • Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
 • ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя на следните категории:

За индивидуален бенефициент:

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Минимален размер на БФП – 10 000 евро
 • Максимален размер на БФП –  200 хил. евро

Важна информация – мярка 6.4 (2018)

 • През програмен период 2014-2020г., познатите ни мерки 311/312 се обединяват и променят името си на подмярка 6.4 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

 • Приемът по подмярка 6.4 приключи през декември 2018 г., но се очаква да отвори прием насочен към туризма до края на 2020 г.

Разгледай готови проектни и бизнес идеи, които можеш да финансираш по мярка 6.4 от ПРСР през 2018 година.

Избери идея и поръчай консултация по мярка 6.4 в офисите на нашите партньори
ГОТОВИ БИЗНЕС ИДЕИ ПО МЯРКА 6.4

Програма за развитие на селски райони

Програмата е насочена към развитието на земеделски и неземеделски дейности.

Подмярка 8.6

Мярката е насочена към инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.

Подмярка 6.2

Мярката предоставя стартова помощ за неземеделски дейности, в рамките на определените от Програмата селски райони.