„Подкрепа за иновации в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Общини – в селските райони – за всички дейности по подмярката, с изключение на дейности, свързани с доизграждане (без ново строителство) на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж в селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности, свързани с културния живот;
 • ВиК оператори – за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж в селските райони и дейности, свързани с доизграждане (без ново строителство) на канализационна мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.
Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по подмярката:

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустимите за финансиране разходи се свеждат до следното:

 • Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост – разходите не трябва да надхвърлят 12% от сумата на общите разходи;
 • Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя на следните категории:

 • За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране, в случай, че Не е налично генериране на приходи;
 • При установяване потенциал за генериране на приход, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро – за един обект – който е с установен потенциал за генериране на приходи, се предвижда финансиране в размер на 100%;
 • За ВиК оператори, размерът на финансирането се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион.

Специфична информация по мярката:

Малка по размер инфраструктура е инвестиция, която се осъществява, чрез дейности, подпомагани по подмярката, при която максималната стойност на допустимите разходи за един обект, НЕ надхвърля:

 • Левовата равностойност на 3 000 000 евро при извършване на дейности, свързани със: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; доизграждане (без ново строителство) на канализационна мрежа;
 • Левовата равностойност на 2 000 000 евро при извършване на дейности, свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура;
 • Левовата равностойност на 1 000 000 евро при извършване на всички други допустими дейности.

Важна информация

 • Приемът по подмярка 7.2  стартира през месец септември 2016г.
 • Приемът по подмярка 7.2 – за 2017г. – се очаква да стартира през месец септември.
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.