„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Местни поделения на вероизповедания регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица, по силата на чл. 10 от същия закон.

Предоставя се финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

 • възстановяване;
 • реставрация;
 • ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Допустими за финансиране са следните разходи:

 • Подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; Нематериални инвестиции;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е левовата равностойност на 400 000 евро. 

Финансовата помощ е в размер:

 • 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;
 • 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.
 • Максималната безвъзмездна финансова помощ е 300 000 евро.

Важна информация

 • Приемът по подмярка 7.6 се очаква да отвори февруари 2020г.  и да продължи три месеца.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Подмярка 6.3

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Мярката е подходяща за

Инвестиции за увеличаване на стопанството, закупуване на техника, създаване на трайни насаждения и др.

Подмярка 6.1

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Мярката е подходяща

Инвестиции за модернизация, съхранение на земеделската продукция, машини и други.

Подмярка 4.1

„Инвестиции в земеделски стопанства“

Мярката е подходяща

изграждане на овощни градини, оранжерии, животновъдни обекти и др.