Мярка А

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Физически лица
 • Еднолични търговци
 • Юридически лица

регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, които отговарят едновременно на следните условия:

 • стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
 • стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства;
 • стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
 • притежават не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване.

Недопустими за подпомагане по мярката са кандидати:

 • получили финансиране за същия актив от Програмата за развитие на селски райони;
 • извършващи дейности, свързани с производство и/или търговия на заявения за подпомагане актив по чл. 13, ал. 1 (от Наредба № 15 от 31 октомври 2016г. за условията и реда за прилагане на мерките от Национална програма по пчеларство)

По мярката се подпомагат следните активи и оборудване, описани в Приложение № 1 и свързаните с тях разходи за закупуване на:

 • центрофуга;
 • нож за разпечатване;
 • матуратор;
 • восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи;
 • вана за разпечатване.

Активите и оборудването се подпомагат при следните условия:

 • за всяка финансова година, кандидатът е заявил само по един брой от един или повече от предвидените за подпомагане по дейността активи;
 • заявеният актив и/или оборудване отговаря на законово разписаните изисквания за производство на храни;
 • заявеният актив и/или оборудване е ново и не е втора употреба;
 • заявеният актив и/или оборудване е заприходено в инвентарната книга на ЗС (за ЕТ и ЮЛ).

Разходите се финансират, когато са представени най-малко три независими оферти в оригинал – за всеки заявен актив (оборудване) разход, съпоставими по показателите за оценка в Приложение № 1. Цената в офертите трябва да е определена в левово или в евро – с описан ДДС. Офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации. В случаите, когато не е избрана офертата с най-ниската цена, се представя обяснителна записка.

Финансовата помощ е в размер на процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в програмата, но не повече от 2 500 лева – за цялата дейност – за всяка финансова година.

Важна информация

  Заяви безплатна консултация

  Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

  Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
  Заяви безплатна консултация

  Fully Responsive

  This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

  Perfect For All Sizes

  No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

  Parallax Scrolling Effect

  Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

  Eye Opening Effects

  Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

  Full Size Control

  Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

  Have No Limits

  From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.