Безплатна консултация | 02 489 69 59|office@novek.bg

Годишни архиви: 2016

„Рационализиране на подвижното пчеларство“

By |2016-11-10T15:56:54+00:00ноември 10th, 2016|Uncategorized|

Мярка В Кандидатите по тази мярка могат да бъдат: Една браншова пчеларска организация, асоциация или сдружение на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност. Кандидатът по мярката е избран от представителите и председателите на пчеларските организации с пълно единодушие, за което е подписан споразумителен протокол Споразумителният [...]

„Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“

By |2016-11-10T14:58:56+00:00ноември 10th, 2016|Uncategorized|

Мярка А Кандидатите по тази мярка могат да бъдат: Физически лица Еднолични търговци Юридически лица регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, които отговарят едновременно на следните условия: стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол; стопанисват пчелни семейства в кошери, [...]

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.