Инвестиции в предприятия

Видео резюме
от наш експерт:

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г., Селскостопански механизми

Мярка „Инвестиции в предприятия“

Процедура чрез подбор на проекти „Вино, промоционални програми и лицензии“

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 1. Винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки, организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители и техните членове;
 2. Кандидатите трябва да нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията и да не са в затруднение по смисъла на чл.50,п.2 от Регламент 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
 3. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност или в процедура по ликвидация.

 

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ:

 1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:
   • машини/оборудване за преработката на грозде;
   • оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст;
   • оборудване за контрол на температурата;
   • оборудване за преместване на виното в избените помещения;
   • оборудване за технология, свързана с пенливи вина;
   • оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;
   • оборудване за управление на отпадните води;
   • оборудване на инфраструктурата на избата:
   • тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.);
   • монтаж и помощни съоръжения;
  •  
   • автоматични системи;
   • оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:
   • бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви;
   • резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино

2. Строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:

–  производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба;);

– контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории;

– съхранение на виното – складове;

– предлагане на пазара на вино:

винотеки;

изложбени зали;

фиксирани места за продажби (на дребно) в стопанството;

– подобряване на инфраструктурата в предприятието.

 

3. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор.

ФИНАНСИРАНЕ:

Максималната стойност на един проект – до 800 000 евро

 1. Максималният размер на финансовата помощ за микро-, малки и средни предприятия е до 50 % от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности.
 2. Интензитетът на финансовата помощ се съкращава наполовина за предприятия с или по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък или равенна200 милиона евро, и е до 25% от действително направените разходи.
 3. За предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро, интензитетът на финансовата помощ е до 15% от действителното направените допустими разходи.

 

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.