Инвестиции, свързани с ефективно използване на вода в земеделските стопанства

Видео резюме
от наш експерт:

Инвестиции, свързани с ефективно използване на вода в земеделските стопанства

Кой може да кандидатсва?

Регистрирани земеделски стопани, които отговарят на следните условия:

 • да са регистрирани като земеделски стопани като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година – 2021/2022;
 • да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • ако кандидатите са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 • Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи
 • Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 30 000 лв. без ДДС.

 • Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 1 160 000 лв. без ДДС

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ФИНАНСИРА?

Допустими са дейности, целящи по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.

Допустими разходи

 • Доставка и монтаж на напоителни/поливни системи, вкл. инсталации за дъждуване, системи за капково напояване, пивоти, тръбно-ролково оборудване, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други 
 • Доставка и монтаж на съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.
 • Доставка и монтаж на оборудване за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения.
 • Доставка и монтаж на други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност.
 • Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване;
 • Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството.
 • Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода (от улуците) и др.
 • Доставка и монтаж на инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води.

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.