Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

Видео резюме
от наш експерт:

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 1. Земеделски стопани;
 2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9

„Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г

 1. Юридически лица, регистрирани   по

Търговския закони/или   Закона   за кооперациите, които включват най-малко 6 лица;

Критерии за допустимост:

 1. Кандидатите следва да са регистрирани земеделски производители по ЗПЗП от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проекта;
 2. СПО минимум 8000 евро;
 3. Ако са юридически лица:
 4. Да са получили приход от земеделска дейност за предходната или текущата финансова година или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със помощ; земеделски дейности, или получена публична финансова
 • Регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или академия.

 

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Допустими дейности:

 1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
 2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
 3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
 1. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 2. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
 3. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
 4. Осигуряване на възможностите за производство продукти. на биологични земеделски

 

КАКВО Е ФИНАНСИРАНЕТО?

Финансиране:

 • Максимален размер на допустимите разходи за един кандидат/проект е 2 мил.евро.
 • Максималния размер на допустимите разходи в земеделска техника е 480 хил.евро.

За проекти с разходи до 2 мил. Евро:

 • Финансова помощ до 50% от допустимите разходи, като същата може да се увеличи в следните случаи:
 • За инвестиции в обхвата на Next Generation финансовата помощ се увеличава до 25%;
 • За инвестиции от кандидати групи и организации от производители до 10%;
 • Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер на 50%

За проекти с разходи до 3 мил. Евро:

 

 1. Финансова помощ до 35% от допустимите разходи, като същата може да се увеличи в следните случаи:
 • За инвестиции в обхвата на Next Generation финансовата помощ се увеличава до 25%;
 • За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10%;
 1. Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35%;

* Разходите за земеделска техника не се считат за разходи по Next Generation.

*Очаква се изготвянето на списък с инвестиции от обхвата на Next Generatio.

 

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.