Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

По мярката може да финансирате проекти в следните области

 • Преработка на мляко в млечни продукти – сирене, кашкавал, йогурт и др. 
 • Преработка на месо – кланици, транжорни, пушени, суровосушени, консерви и други месни продукти 
 • Преработка на плодове и зеленчуци, култивирани и диворастящи гъби в замразени продукти, консерви, сладка, сокове, нектари и др.
 • Преработка на ядки като орехи, бадеми, лешници.
 • Преработка на пчелен мед и други пчелни продукти.
 • Зърнени – мелничарски, фуражни и други продукти.

Видео резюме
от наш експерт:

„Подмярка 4.2“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Краен срок за кандидатстване

17.08.2022 г. 17:30 ч.

Кой може да кандидатсва?

 • ЕТ и Юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение
 • Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение
 • Регистрирани земеделски стопани, които са извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро

Какво може да се финансира?

Разходи за материални инвестиции за:

 • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);
 • Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 

Разходи за нематериални инвестиции за:

 • Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 • Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
 

Общи разходи

Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи

 

 • Mаксималния размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, не може да надхвърля левовата равностойност на 391 160 лева за предприятие, а за предприятия осъществяващи автомобилни товарни превози – 195 580 лева

Финансови параметри

Интензитет и размер на помощта:

 • Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337,00 лв.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 586 740,00 лв.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един проект за колективни инвестиции, представен от групи или организации на производители е 586 740,00 лв.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за приеми по подмярката, проведени след 01.01.2021 г. не може да надвишава 5 867 400,00 лв, включително и за предприятията, с които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
 • Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на ЗМСП
 • Финансова помощ за проектни предложения, включващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС не може да надвишава 45 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати средни предприятия и 50 на сто за микро и малки предприятия.

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.