Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Основни финансови параметри

  • Максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат община е левовата равностойност на 10 000 000 евро.

  • Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро за един кандидат община.

  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Видео резюме
от наш експерт:

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

"В обхвата на подмярка 7.2 влизат 9 различни процедури за финансиране:“

1. Вода
2. Детски градини
3. Енергийна ефективност
4. Пътища
5. Улици
6. Спорт
7. Училище
8. Физкултурен салон
9. Площи 

Допустими кандидати по Мярката са общините на територията на страната. Съфинансиране не се изисква.

Максимален размер на финансиране и дейности за всеки аспект:    

Вода – 1 500 000 евро

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони.

 

Детски градини – 500 000 евро

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане

 

Енергийна ефективност – 500 000 евро

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги

 

Пътища – 1 500 000 евро

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях.

 

Улици – 1 000 000 евро

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.

 

Спорт – 50 000 евро

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.

 

 

Училище – 500 000 евро

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане

 

Физкултурен салон – 250 000 евро

Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в основно или средно училище, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура

 

Площи – 400 000 евро

Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности