Подкрепа за инвестиции за комбиниране на възобновяемите източници за електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение

Видео резюме
от наш експерт:

Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Микро-, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, както следва:

  Категория на предприятието

  Нетни приходи от продажби

  Микро

  ≥ 80 000 лева

  Малко

  ≥ 200 000 лева

  Средно

  ≥ 800 000 лева

  Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация

  ≥ 3 000 000 лева

   

За какво може да се кандидатства?

Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение.

Допустими дейности

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Допустими сгради/обекти по процедурата са такива, в които кандидатите упражняват основната си икономическа дейност, като е допустимо в съответните сгради/обекти кандидатът да извършва и допълнителни дейности (ако има такива), единствено при положение, че същите попадат в допустимите сектори по настоящата процедура.

 

Допустими разходи

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), като могат да включват и:

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

 

Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Финансиране

Минимален размер на финансовата помощ – 75 000 лева

Максимален размер – 1 000 000 лева

 В допълнение, максималният размер се определя спрямо реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 • за микропредприятия: 90%
 • за малки предприятия: 60%
 • за средни предприятия – 25%
 • за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10%

 

Пределна цена, определена по процедурата - До 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Процент на финансиране:

 • Микро и малки предприятия – 50 %
 • Средни предприятия – 45 – 50 %
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 35 – 45 %

Изисквания на процедурата

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не следва да надвишава повече от два пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии .
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.
 • Сградата/обектът следва да е въведен в експлоатация към датата на кандидатстване.
 • Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия
 • Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба, включително през периода на устойчивост (поне 5 години от окончателното плащане).
 • Фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение на енергия следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, посочени в Приложение 14
 • Инвестицията следва да се поддържа от страна на крайния получател в имота, където първоначално е изградена, най-малко 5 (пет) години от окончателното плащане.
 •  

Недопустими кандидати

 1. Кандидати с основен код на икономическа дейност, попадащ в:
 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“
 • сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
 • сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
 • сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели
 1. Микропредприятия със седалище и дейност за подпомагане в селски район
 2. Предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти, включително:
 • код С16.10 с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
 • код С16.29 с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина
 1. Предприятия с основна икономическа дейност в код:
 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други) ;
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.