Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд: процедура за безвъзмездна финансова помощ „сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Видео ревю от наш експерт

Видео резюме от наш експерт

Видео резюме
от наш експерт:

Кой може да кандидатства?

  • микро, малки, средни и големи предприятия;

В обхвата на Компонент 2 не попадат сгради в сферата на селското стопанство.

*В обхвата на Компонент 2 не са допустими интервенции в обекти за производство на
енергия.

За какво може да се кандидатства?

  • Извършване на обследване за ЕЕ;
  • Изготвяне на концепция за устойчивост;
  • Проектиране;
  • Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
  • Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
  • Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или
    използването на отпадна топлина от технологични процеси;
  • Използване на ВЕИ в сградите;
  • Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
  • Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГ;
  • Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки:

Задължително изискване е след изпълнение на мерките е да се постигне 30%
спестяване на първична енергия за всеки обект.

Размер на финансовата помощ:

  • Процент на финансиране: 50% на основата на финансов анализ и енергийно
    обследване и Финансови инструменти или договори с гарантиран резултат – ЕСКО услуги.

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.