Кредитиране

Начало/Кредитиране

Овцеферма – мярка 4.1 и мярка 4.1.2

2020-06-15T13:46:49+00:00

Овцеферма и овцевъдство - две думи, които все по-малко ще чуваме. Не такава е историята в едно малко село, в което има много трудолюбиви хора, които не спират да мечтаят. А когато мечтаеш много силно, тези мечти се материализират и превръщат в реалност. Това е един проект, благодарение на който, се осъществи много голям ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки в модерна овцеферма и закупуването на съответното оборудване. В стопанството се отглеждат 861 бр. овце- майки. Инвестициите по проекта са насочени към цялостно модернизиране и реорганизация на животновъдното стопанство, чрез ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки за отглеждане на овце и повишаване на конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на модерно и високотехнологично оборудване за овцефермата, повишаване на енерийната ефективност и повишаване на санитрано-хигиенните и екологичните условия в обекта. Инвеститорът има сключен Договор за контрол и сертификация съгласно Регламент ЕО 834/2007, по силата на който животновъдия обект, както и площите, предназначени за изхранване на овцете, се стопанисват и обработват, спазвайки разпоредбите за биологично животновъдсъво. Предмет на инвестицията: Ремонт, реконструкция и модернизация на сградния фонд; Закупуване на ново, модерно и високо-ефективно специализирано технологично оборудване; Закупуване и внедряване на фотоволтаична система за собствени нужди; Проекта е реализиран по Мярка 4.1 [...]

Овощна градина от био бадемови насъждения с европейски средства

2020-06-15T13:32:51+00:00

Освен изграждането на една нова био овощна градина от бадемови насаждения, този проекти представлява много повече. Сбъдването на една мечта и материализирането и в много добър краен продукт. Ето и малко технически параметри на проекта: създаване на 61,00 дка трайни биологични насаждения от бадеми, сортове „Нонпарел“, „ Никитски“, „ Старт“; изграждане на склад за съхранение на земеделска продукция, с обща площ 200 кв.м; изграждане на автономна фотоволтаична електроцентрала, осигуряваща напълно независимо функциониране на обекта. изграждане на ограда към овощна градина с био насаждения.; закупуване на агротехнически инвентар, включващ:трактор, челен товарач, вентилаторна пръскачка, шредер, диск за косене на тревата около дънера на дръвчетата, машина с отклоняваща се секция, дискови брани, ремарке, навесен обръщателен плуг, свредел за почва. Вижте какво разказва собственикът за работата си с нас. Може да видите още реализирани мечти тук.

Преобразяването на едно стопанство само за няколко години.

2020-05-06T10:49:54+00:00

За няколко години, успяхме да промним целия облик на тази ферма, скътана в подножието на Карнобатско-Айтоската планина. От модернизация на целия технологичен парк - трактори, комбайни, ремаркета, плугове, до цялостно преобразяване на животновъдното стопанство (Очаквайте ново видео съвсем скоро). В това видео Деян Русев разказва за опитът му е Европейските програми и как те му помогнаха да преобрази целият бизнес, като в същото време това допринесе за осигуряването на над 20 преки и повече от 50 косвени работни места в региона

Оранжерия на бъдещето по мярка 4.1 от ПРСР

2020-03-27T17:46:41+00:00

Изграждане на нова оранжерия и административно-битова сграда по мярка 4.1 от ПРСР. Предмет на инвестицията са и основните технологични инсталации и оборудване, които гарантират успешно изпълнение на производствената програма и изцяло съобразени със съвременното ниво за хидропонните оранжерии. В оранжерията се култивират домати и краставици по съвременна технология, която осигурява оптимален растеж, развитие и продуктивност, независимо от почвените и външни климатични условия. Тя е иновативен за страната ни метод, чрез който добивите се увеличават значително, а продукцията е качествена – без да бъде оказвано негативно влияние върху околната среда и компонентите и.

мярка 5.4 – Проект за преработка на Аквакултури

2020-03-27T17:25:11+00:00

Изграждане на ново предприятие за преработка на риба и рибни продукти от Програмата за морско дело и рибарство на стойност 1 829 000 лева. По програмата са финансирани изграждането на сградата, която се състои от две основни части – производствена и административна. Също така са по проекта се финансира закупуването на необходимите машини за производството, необходимото обзавеждане за помещенията и хладилни автомобили.

Разширение на зърно база – Мярка 4.2

2015-12-20T21:09:00+00:00

Разширение на складовата база с нови 9 бр. силози с капацитет на всеки един от тях – 10,943м3, с две авто-разтоварища с капацитет от 280м3 на час всяко, две семечистачни машини с капацитет 280м3/час, сушилня за зърно с капацитет 60м3/час, с четири пункта за сушене. С тази инвестиция ще увеличаваме вместимостта на съхранение с  40, 000 тона слънчогледово семе или 80, 000 тона пшеница, Силозите са пригодени за съхранение и на рапица – 70, 000 тона. Как подходихме Поради изключително кратките срокове за подготовка на проекта, трябваше да организираме много правилно целият оперативен мениджмънт. Това естествено не би могло да се случи, без перфектно стиковане между консултантите на „Енпром” и ръководството на компанията. Със старта на работа по този проект, всеки един от нас знаеше, че ще се работи денонощно и под голям стрес, но това оказа силна мотивация върху нашия екип. Какви трудности срещнахме При одобрението на проекта субсидията беше намалена от страна на ДФЗ от 50% на 25% или загуба на близо 2 000 000 лв субсидия. Благодарение на градивна комуникация и правно обосновани доводи предотвратихме несправедливото намаляване на субсидията.

Производство на пелети по мярка 8.6

2015-12-20T21:08:47+00:00

Когато става въпрос за пелети, може да се каже, че консултантите на novek са едни от най-добрите специалисти в страната, които базират опита си на реализирането на няколко проекта за производство на пелети от различна биомаса.  Екипът на novek притежава ноу-хау за проектирането, машините, консумативите и пазара на един бизнес, който е изключително труден, но в същото време много печеливш, ако бъде мениджиран правилно.

Алтернативен туризъм – конна база

2015-12-20T21:54:50+00:00

През последните 20 години туризма в България се характеризира с много висок темп на развитие, което доведе до ултра-урбанизиране и пренасищане в туристическите курорти. Логично бе това да доведе до отлив на туристи и то платежоспособни туристи. Тази действителност всъщност въобще не прави нещата толкова черни, колкото медиите постоянно се опитват да втълпят на масовата аудитория. В крайна сметка, всеки проблем е довел и води до нови хоризонти, нови възможности за тези които са предприемчиви. Така е и сега – и този път нямаме изключение от правилото. Мярка 6.4 дава възможност за реализация на интересни проекти в насока алтернативен, еко, селски или с други думи просто туризъм предназначен за платежоспособният клиент. Ето и един такъв проект.