Преход към кръгова икономика

Видео резюме
от наш експерт:

Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 3. Да са микро, малки и средни предприятия според ЗМСП или големи предприятия
 4. Поне 20% от нетните приходи от продажби за 2021 година са сформирани от дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост”
 5. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
 • Микро предприятие – 200 000 лева
 • Малко предприятие – 600 000 лева
 • Средно предприятие – 1 000 000 лева
 • Голямо предприятие – 3 000 000 лева

 

По процедурата са допустими единствено проектни предложения, представляващи подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” по КИД-2008.

Допустими дейности:

Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията в едно или повече от следните направления:

 • Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране или други дейности по оползотворяване на отпадъците
 • Намаляване на използваните суровини чрез внедряване на технологии за използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, влагане на материали с биологичен произход и/или заместване или намаляване на употребата на опасни вещества
 • Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез заместването им с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба, намаляване употребата на пластмаса като суровина, осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания
 • Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват повторна или многократна употреба на продуктите, повишаване на дълготрайността им, осигуряване на възможности за модернизация и поправка, увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им

Допустими разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив – до 50% от общите разходи по проект

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предприятие – 70 000 лева

Максимален размер на безвъзмездно финансиране за предприятие:

 • Микро предприятия: 350 000 лева
 • Mалки предприятия: 550 000 лева
 • Средни предприятия: 750 000 лева
 • Големи предприятия: 1 000 000 лева

 

В допълнение, максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия: 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за големи предприятия: 20 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Процент на финансиране: до 50% за МСП и до 30% за големи предприятия.

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.