Преход към кръгова икономика

Видео резюме
от наш експерт:

За какво може да се кандидатства?

Допустими дейности:

 • Технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от
  собствената дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци,
  електроуреди и др.;
 • Ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия
  за еднократна употреба;
 • Внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите
  изделия с европейските изисквания за пластмасите за еднократна употреба;
 • Внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки;
 • Намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни
  такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси, вместо синтетични
  суровини в производството, с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху
  природните ресурси и преход към биоикономика, в това число – дейности по
  преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, хранителни
  добавки и др.;
 • Заместване на материали на фосилна основа, с такива на биологична основа,
  рециклируеми и морски биоразградими материали;
 • Методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване на стойност.
 • Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната
  устойчивост, в това число екологични стандарти спрямо входящи материални
  потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на
  опасни вещества, удължаване на живота на продуктите;
 • Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на
  производство, в това число – етикетиране с ключови характеристики – CO2, вложен
  в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.;

Допустими разходи:

 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни
  материални активи;
 • Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне
  на анализ ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на
  предприятието и възможните решения за подобряването им;
 • Разходи за придобиване на НМДА – специализиран софтуер и компютърни
  приложения.

 

Размер на финансовата помощ:

Процент на финансиране: до 50% за МСП и до 30% за големи предприятия.

Максимална БФП:

 • Микро предприятия- максимум: 350 000 лева;
 • Малки предприятия- максимум: 550 000 лева;
 • Средни предприятия- максимум: 750 000 лева;
 • Големи предприятия- максимум: 1 000 000 лева;

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.