Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради

Видео резюме
от наш експерт:

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Изисквания към кандидата и жилището

1) Физическо лице, обитаващо собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2) Да е собственик или съсобственик на жилището, с което се кандидатства;

3) Жилището трябва да е основно за Кандидата;

4) Жилището да се намира в регулационните граници на населеното място;

5) Жилището да се ползва само за жилищни нужди;

6) В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);

7) В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура.

Жилището не може да се използва за стопанска дейност, да се отдава под наем или в него се извършва дейност от регистриран в ТР търговец или регистрирано в РЮЛНЦ лице.

Възможни инвестиции по процедурата

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ); 
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Произвежданата електрическа енергия от фотоволтаичната система трябва да бъде използвана само за осигуряване на потреблението на кандидата.

По процедурата подкрепа ще получат най-малко 10 000 домакинства с неефективни източници на топлинна енергия.

Размер и интензитет на безвъзмездното финансиране

  • Минимален размер на финансиране за предложение – няма ограничение;
  • Максимален размер на финансиране за предложение по: 
  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Възможности за изпълнение на инвестицията

  • Вариант 1: Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на инсталацията/системата са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата.
  • Вариант 2: Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на инсталацията/системата ще се извърши след одобрение на предложението.
  • Всеки Краен получател финансира всички дейности със собствени средства, а след изпълнението на инвестицията и одобрено искане за плащане, се предоставя безвъзмездното финансиране.
  • Крайният получател следва да поддържа инвестицията най-малко три години след изпълнение на проекта.

Оценка на предложенията

1. Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция

2. Съответствие с Техническите изисквания 

3. Брой лица, които ще се възползват от инвестицията

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.