Project Description

Овцеферма и овцевъдство – две думи, които все по-малко ще чуваме. Не такава е историята в едно малко село, в което има много трудолюбиви хора, които не спират да мечтаят. А когато мечтаеш много силно, тези мечти се материализират и превръщат в реалност. Това е един проект, благодарение на който, се осъществи много голям ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки в модерна овцеферма и закупуването на съответното оборудване.

В стопанството се отглеждат 861 бр. овце- майки. Инвестициите по проекта са насочени към цялостно модернизиране и реорганизация на животновъдното стопанство, чрез ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки за отглеждане на овце и повишаване на конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на модерно и високотехнологично оборудване за овцефермата, повишаване на енерийната ефективност и повишаване на санитрано-хигиенните и екологичните условия в обекта.

Инвеститорът има сключен Договор за контрол и сертификация съгласно Регламент ЕО 834/2007, по силата на който животновъдия обект, както и площите, предназначени за изхранване на овцете, се стопанисват и обработват, спазвайки разпоредбите за биологично животновъдсъво.

Предмет на инвестицията:

  • Ремонт, реконструкция и модернизация на сградния фонд;
  • Закупуване на ново, модерно и високо-ефективно специализирано технологично оборудване;
  • Закупуване и внедряване на фотоволтаична система за собствени нужди;

Проекта е реализиран по Мярка 4.1 от ПРСР

Вижте видеото, защото според нас, думите са излишни ;)

Може да видите още реализирани проекти тук.