Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

Какво може да финансирате?

 1. Закупуване на нова земеделска техника – трактори, прикачна техника и др.
 2. Изграждане на база за съхранение, почистване и пакетиране
 3. Закупуване на нови машини, оборудване и софтуер
 4. Изграждане/подобрение на животновъден обект
 5. Изграждане/подобрение на оранжерия
 6. Изграждане/възстановяване на поливни системи
 7. Изграждане на ВЕИ за собствено потребление
 8. Създаване на нови трайни насаждения

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

1. Земеделски стопани
2. Признати групи или организации на производители

Изисквания за 1. и 2.:
А) да са регистрирани без прекъсване през последните 24 месеца
Б) стандартният производствен обем да е поне 8000 евро

3. Юридически лица

Изисквания:
А) да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията
Б) да са получили за предходната или текущата финансова година приход от дейност, директно свързана със земеделието

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Материални активи:

 • строителство или обновяване на сгради
 • закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения
 • закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване
 • закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост
 • закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства
 • рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване

  Нематериални активи:
 • достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството,
 • въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
 • Закупуване на софтуер
 • ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси,

КАКВО Е ФИНАНСИРАНЕТО?

Максимален размер на допустимите разходи за един проект е е 1 млн. евро.

Финансовата помощ е 50% от общата стойност на проекта.

Може да се увеличи в следните случаи:

 • За групи и организации на производители – с 25%;
 • За инвестиции в чувствителни сектори – с 10%

Приоритет при оценяването на проектните предложения ще се дава на:

 • Сектори „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“, „Етеричномаслени и медицински култури“
 • Групи/организации на производители
 • Инвестиции и дейности за производство на биологични продукти
 • Инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство
 • Инвестиции в иновативни технологии
 • Инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.