Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

Видео резюме
от наш експерт:

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

1. Земеделски стопани
2. Признати групи или организации на производители

Изисквания за 1. и 2.:
А) да са регистрирани без прекъсване през последните 36 месеца
Б) стандартният производствен обем да е поне 8000 евро


3. Юридически лица

Изисквания:
А) да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията
Б) да са получили за предходната или текущата финансова година приход от дейност, директно свързана със земеделието

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

а) внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи
б) насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти
в) опазване на компонентите на околната среда, включително:
– намаляване на вредните емисии и отпадъци
– производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
г) подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство
д) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти
е) осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти;
ж) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Материални активи:

 • строителство или обновяване на сгради
 • закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения
 • закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване
 • закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост
 • закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства
 • рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване 

  Нематериални активи:

  • достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството,
  • въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
  • Закупуване на софтуер
  • ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

КАКВО Е ФИНАНСИРАНЕТО?

ФИНАНСИРАНЕ:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 29 337 лв

Максимален размер на допустимите разходи за един проект е е 2 933 700 лв.

Максималния размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника е 488 950 лв.

ЗА ПРОЕКТИ СЪС ЗАЯВЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗХОДИ ДО 1 955 800 ЛЕВА:

Финансова помощ до 50% от допустимите разходи, като същата може да се увеличи в следните случаи:

За инвестиции в обхвата на Next Generation финансовата помощ се увеличава до 25%;

За инвестиции от кандидати групи и организации от производители до 10%;

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер на 50%

ЗА ПРОЕКТИ СЪС ЗАЯВЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗХОДИ ОТ 1 955 801,96 ЛЕВА ДО 2 933 700 ЛЕВА

Финансова помощ до 35% от допустимите разходи, като същата може да се увеличи в следните случаи:

 • За инвестиции в обхвата на Next Generation финансовата помощ се увеличава до 25%;
 • За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10%;

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35%;

 

Приоритет при оценяването на проектните предложения ще се дава на:

 • Инвестиции и дейности, насочени в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“, „Етеричномаслени и медицински култури“
 • Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти
 • Инвестиции и дейности за производство на биологични продукти
 • Инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство
 • Инвестиции в иновативни за стопанството технологии
 • Инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.