Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

По мярката може да финансирате проекти в следните области

 • Преработка на мляко в млечни продукти – сирене, кашкавал, йогурт и др. 
 • Преработка на месо – кланици, транжорни, пушени, суровосушени, консерви и други месни продукти 
 • Преработка на плодове и зеленчуци, култивирани и диворастящи гъби в замразени продукти, консерви, сладка, сокове, нектари и др.
 • Преработка на ядки като орехи, бадеми, лешници.
 • Преработка на пчелен мед и други пчелни продукти.
 • Зърнени – мелничарски, фуражни и други продукти.

Видео резюме
от наш експерт:

„Подмярка 4.2“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Кой може да кандидатсва?

 • ЕТ и Юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите,
 • Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите
 • Регистрирани земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малък от 8 000 евро

 

Кандидатите трябва да са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ФИНАНСИРА?

Разходи за материални инвестиции за:

 • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване
 • Закупуване на земя
 • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на суровините или готовата продукция
 • Закупуване на машини за вътрешноцехов транспорт
 • Изграждане, модернизиране или        оборудване на лаборатории

Разходи за нематериални инвестиции за:

 • Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление;
 • Въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
 • Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, регистрация на търговски марки и процеси, необходими за проектното предложение;

Общи разходи

Разходи, свързани с проектното предложение – предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение.

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Интензитет и размер на помощта:

 • Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337,00 лв.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 5 867 400,00 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

За МСП – до 50%

За големи предприятия – до 40%

Финансовата помощ се увеличава с 25% за инвестиции, които:
 • Осигуряват опазване на околната среда
 • Представляват иновативни технологии (цифровизация, автоматизация и модернизация на производството)
Приоритет ще са дава на проекти, които:
 • Са свързани със преработка на суровини от сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури
 • Включват инвестиции и дейности за производство на биологични продукти
 • Включват инвестиции и дейности, в иновативни за предприятието технологии
 • Са подадени от групи/организации на производители
 • Продуктите за преработка са произведени в земеделското стопанство на кандидата

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.