Технологична модернизация на МСП

Видео ревю от наш експерт

Видео резюме от наш експерт

Видео резюме
от наш експерт:

„ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

Кой може да кандидатства?

 • Микро, малки и средни предприятия 
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 52 000 лева

Малко предприятие

≥ 187 000 лева

Средно предприятие

≥ 750 000 лева

 • Да развиват своята ОСНОВНА икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

 

НАЦИОНАЛНИ приоритетни икономически дейности:

Високотехнологични производства:

 • C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
 • C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

 • C20 Производство на химични продукти
 • C27 Производство на електрически произведения
 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
 • C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

 • Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
 • Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

 • J59    Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
 • J60 Радио- и телевизионна дейност
 • J61     Далекосъобщения
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • J63     Информационни услуги
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • M72   Научно-изследователска и развойна дейност

РЕГИОНАЛНИ приоритетни сектори

 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C11 Производство на напитки
 • C13 Производство на тъкани
 • C14 Производство на облеклo
 • C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
 • C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
 • C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
 • C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • C24 Производство на основни метали
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C31 Производство на мебели
 • C32 Производство, некласифицирано другаде
 • C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • J58 Издателска дейност

За какво може да кандидатства?

Допустими дейности:

Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

ВАЖНО: всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително трябва да  доведе кумулативно до:

 • цифровизацията на производствените процеси;
 • „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

На база посоченото, придобитите инвестиции може да са насочени към постигане на пазарно предимство, персонализиране на продуктите, оригиналност, гъвкавост и ефикасност на производствените процеси.

Допустими разходи:

1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

2) Разходи за придобиване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващи:

2.1) Разходи за придобиване на специализиран софтуер;

2.2) Разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/ME

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

 

 

 

 

 

35 000 лева

 

Микро предприятия: 180 000лева

 

 

Mалки предприятия: 350 000 лева

 

 

Средни предприятия: 700 000 лева

 

ВАЖНО:  В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

 • За микропредприятия: 100% от реализираните средногодишни нетни приход продажби за тригодишния период от 2019г, 2020г. и 2021г.
 • За малки предприятия: 60% от реализираните средногодишни нетни приход продажби за тригодишния период от 2019г, 2020г. и 2021г.
 • За средни предприятия: 25% от реализираните средногодишни нетни приход продажби за тригодишния период от 2019г, 2020г. и 2021г.

ПРОЦЕНТ НА ФИНАНСИРАНЕ

 • Интензитетът на помощта може да бъде от 30 % до 50 %.

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.