Услуги

Начало/Услуги
Услуги2016-10-27T11:03:08+00:00
Консултация по телефон2015-12-06T10:08:16+00:00

Консултациите по телефон са направени с една единствена цел – да можете да получите бързо адекватен отговор на Вашите въпроси.

Консултациите по телефон са безплатни, но имайте предвид, че има казуси, които са по-сложни и изискват повече информация за тяхното решение. Ако Вашият случай е такъв, най-подходящо би било да направим консултация на място, където нашите консултанти ще имат възможност да разгледат вашия казус и предоставени от Вас документ с оглед най-правилна преценка и съвет.

Консултация на място2015-12-06T10:09:32+00:00

Независимо от това дали имате конкретна идея или просто имате спестявания, които обмисляте да инвестирате в ново начинание или търсите решения и възможности да финансирате развитието на своя бизнес. novek предлага комплексни и високо професионални консултации от стартиране до функциониране и развитие на всяка категория бизнес.

Събирането на информация е важна стъпка при взимането на добро управленско решение. novek разполага с офиси в град София, Пловдив, Сливен и Монтана които се намират на комуникативни, лесни и достъпни места с безплатен паркинг. За нас ще е удоволствие да ни разкажете за Вашата идея, начинание или проект. Преди да заявите консултация в някои от нашите офиси е добре да знаете следните неща:

 • Добре е да сте подготвен и да сте наясно с Вашите намерения, за да може срещата ни да бъде ползотворна;
 • Наберете колкото се може повече информация предварително;
 • Отделете си поне 90 минути (толкова продължава и най-кратката ни среща) за да можем спокойно да дискутираме и дебатираме Вашите идеи;
 • Също така е добра идея да си носите нещо за писане, тъй като в процеса на разговор ще Ви дадем много идеи и насоки, които бихте могли да използвате на по-късен етап. Ако все пак сте забравили, ще Ви услужим с химикал и листи за писане ;)…
Цялостно проектиране2015-12-05T10:36:29+00:00

С над 35 години комбиниран опит, проектантският екип на novek се занимава с архитектурно и инженерно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради. Дейността ни обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, изработване на устройствени планове, предпроектни проучвания и консултации, разработване на идейна, техническа и работна проектна документация. novek работи с водещи специалисти в областта на архитектурата, които проектират пасивни сгради по стандарта Passive House, както и реконструкции на съществуващи сгради по стандарта EnerPHit, който се основава на принципите на пасивната къща.

Правни консултации2015-12-05T11:32:18+00:00

Изключително амбициозен екип от специалисти в сферата на търговското право, novek извършва консултации по структуриране и стартиране на различни видове бизнес в България; Регистрация на търговски дружества, обединения от търговски субекти: консорциуми, холдингови структури, търговски представителства и дъщерни дружества на чуждестранни компании; Подготовка на документи и представителство в производства по апорт; Осъществяване на цялостната процедура и процеса по ликвидация на търговски дружества; Несъстоятелност и оздравяване на предприятия, защита правата на инвеститори в процедури по несъстоятелност; Сделки с търговски предприятия.

Банки и Кредитиране2015-12-05T10:55:25+00:00

Инвестиционното финансиране на даден проект е едно от най-големите предизвикателства за бизнеса в изкривената икономическа средата в България. Нашата основна цел е да осигурим за клиента неутрална и обективна оценка на предлаганите на пазара финансови продукти ,както и да съдействаме за получаване на оптимални условия по инвестиционен кредит. В тази услуга ние съчетаваме опита на нашите икономически и финансови експерти с бизнес отношенията ни с водещи банкови институции за адекватно кредитиране. novek е изградил партньорство с няколко водещи банки в България, което дава голямо предимство на всеки потенциален инвеститор и бенефициент работещ с нашата организация и структура.

Проучвания за финансиране2015-12-05T11:24:00+00:00

Консултантска компания novek предлага на своите клиенти – публични и бизнес организации, най-подходящите оферти за кандидатстване към различни донорски програми, съобразно основните спецификации и вида на техния бизнес. Тъй като различните апликационни формуляри имат строго индивидуални и конкретни изисквания няма еднозначен отговор на всички запитвания относно финансиране на замислената идея със средства от Европейския съюз. От особено значение за нас е осъществяване на личен контакт с ответната страна, когато ние събираме първична информация за потребностите и специфичните проблеми, след което изготвяме кратка презентация с предложения в съответствие с нуждите на клиента.

Дългосрочната и усилена работа като консултантска компания, работеща с европейски и други донорски програми, е спомогнала за изграждането на една обширна база с партньори във всяка прилежаща сфера. Положили сме основите на успешно партньорство с ред специалисти от сектора на хранителновкусовата промишленост, земеделието, животновъдството, възобновяемите енергийни източници, банковите институции, сдружения на архитекти и инженери. Тази интегрирана подкрепа е от изключително значение за постигане на качествени резултати, разписване на успешни проектопредложения и тяхната успешна реализация.

Подготовка на проектна документация2015-12-05T11:29:05+00:00

В едно изречение подготовката на проектна документация включва разработването на бизнес планове, апликационните форми и бюджети, спрямо изискванията на конкретните финансиращи програми.

В детайли нещата изглеждат така:

Независимо от Вашите идеи, убеждения и желания, всяка програма или схема има заложени определени строги критерии и изкисвания. Тези критерии и изисквания се отнасят както за теб като кандидат, така и за твоето проектно предложение.

Допускането на грешки като неспазване на срока, грешен адрес за кореспонденция, невярна банкова информация, неспазване на някое от изискванията, грешно попълнени декларации или некоректно попълнен бюджет могат да бъдат фатални!

Повечето от програмите, които финансират инвестиционни проекти насърчават предприемчеството, а това означава риск. Всеки предприемач знае, че няма нещо, което да гарантира 100% сигурност в бизнеса.

Не пести време и средства, ако искаш да направиш един проект добър. Несигурността дали проекта ще бъде одобрен не трябва да те мотивира да бъдеш повърхностен и набързо да подготвиш някакво предложение, което, ако успее е добре, а ако не успее – утешението ти ще бъде, че поне не си изразходвал много време и пари за подготовката му. Такъв подход не е сериозен, не показва предприемачески дух, може да ти създаде лошо име и да те лиши от възможността да реализираш следващи проекти.

При подготовката на проектна документация наши основни задачи са:

 • Изработване на проектно предложение съобразно изискванията на формуляра за кандидатстване (по избраната програма и приоритетна ос) и изготвяне на логическа рамка на проекта – формулиране на обща и специфична цели, залагане на очаквани резултати, планиране на проектни дейности и изготвяне на план за действие, избор на обективно проверими индикатори и източници за проверка, формулиране и обосновка на методология;
 • Подготовка на съпътстващи документи, съгласно изисквания за административно съответствие и окомплектоване на пакета от документи по проектното предложение
 • Изготвяне на оптимален бюджет на проекта за кандидатстване за субсидия, съобразно с указанията за допустимост на разходите;
 • Изготвяне на насоки за структуриране на правомощията и действията на екипа за управление на проекта, съгласно действащата нормативна уредба. Насоки за правила и процедури за работата на екипа по управление на проекта, в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателства;
 • Осъществяване на информационен обмен с експертите от съответните Министерства.
Управление на проекти2015-12-05T11:31:15+00:00

Управление на проекти е науката за проектите. В нея главна роля играе ръководителят на проекти. Според дефиниция, въведена от PMBOK (Project Management Body of Knowledge) управлението на проекти е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите и изискванията към проекта.

Управлението на проект е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнението на Вашият проект. От това как се управлява проекта, зависи дали ще получиш плащания спрямо заложените етапи. Управлението на проекта започва със сформирането на екип в зависимост от мащаба той може да се състои от ръководител и координатор. Функциите на така сформирания екип могат да включват:

 • Организиране на тръжна процедура и/или процедури за избор на доставчици;
 • Наблюдение на процеса по изпълнение на проекта;
 • Наблюдение за административно съответствие на проекта;
 • Подготовка на отчети и заявления за изплащане на финансовата помощ
 • Оценка на етапните и окончателни доклади за изпълнение на проекта.

Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да Ви окажем професионално съдействие през този етап. Нещо повече – в процеса на работа разработваме специално за нашите клиенти стратегия за финансова оптимизация на инвестиционния проект, намаляването на разходите, цената на кредита и оптимизиране на процеса на възвращаемост.

Go to Top