Безплатна консултация | 02 489 69 59|office@novek.bg

Подмярка 7.6 от ПРСР

/Подмярка 7.6 от ПРСР
Подмярка 7.6 от ПРСР2017-05-22T07:57:08+00:00

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Местни поделения на вероизповедания регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица, по силата на чл. 10 от същия закон.
Предоставя се финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

  • възстановяване;
  • реставрация;
  • ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Допустими за финансиране са следните разходи:

  • възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
  • закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, вкл. чрез финансов лизинг;
  • придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки;
  • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта – извършени както в процеса на подготовка на проекта, преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.
Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014-2020г., под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Финансовата помощ е в размер:

  • 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;
  • 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

Важна информация

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.