„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 •  Земеделски производители
 •  Групи/Организации на производители
 •  Юридически лица
 •  Физически лица

В зависимост от размера на стопанството, кандидатите по подмярка 4.2 се разделят на:

 •  Земеделски производители, Групи на производители, Физически и Юридически лица – кандидатите попадащи в тази категория ще кандидатстват по подмярка 4.2.1
Подмярка 4.2 ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка (Например директно от производителя към крайният клиент);
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга (В това число производствени помещения, халета, цехове и др.);
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

По подмярка 4.2 ще бъде даван приоритет на проекти за:

 •  Проекти представени от млади земеделски производители;
 •  Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”;
 •  Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”;
 •  Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично – маслени и медицински култури”;
 •  Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически култури”;
 •  Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството;
 •  Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;
 •  Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;
 •  Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;
 •  Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата;
 •  Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;
 •  Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;
 •  Проекти, които се изпълняват на територията на селски район.
В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя на следните категории:

За микро, малки или средни предприятия:

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Мин. размер на допустимите разходи за един проект: 15 000 евро
 • Макс. размер на разходите за целия период на прилагане: 3 млн. евро

За големи предприятия:

 • 40% от размера на разходите, допустими за подпомагане

За колективни инвестиции:

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Макс. размер на разходите за целия период, за групи или организации: 3 млн. евро

Важна информация

 • През програмен период 2014-2020г., познатата ни мярка 123 променя името си на подмярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

 • Приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ приключи през 2018г.

  Очаква се нов прием през програмен период 2021-2027г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Програма за развитие на селски райони

Програмата е насочена към развитието на земеделски и неземеделски дейности.

Инвестиция в мандра

по ПРСР

Инвестиция в мандра – предизвикателство за напреднали.

Подмярка 8.6

от ПРСР
Мярката е насочена към инвестиции в технологии за лесовъдство и преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.