Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.

Подмярка 6.4 от ПРСР

//Подмярка 6.4 от ПРСР
Подмярка 6.4 от ПРСР 2017-05-22T07:55:00+00:00

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 •  Земеделски производители
 •  Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Подмярка 6.4 ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции свързани с:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности

По тематичната програма за развитието на малки стопанства (Подмярка 6.4.2) ще бъдат подпомагани инвестиции насочени към:

Развитие на селски туризъм и в часност:

 • Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
 • Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм)
 •  специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
 • Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

Местно занятчийство и в часност Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности)

Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в  Анекс І;

Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;

Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:

 • Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
 • Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
 • Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
 • ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;
В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя на следните категории:

За индивидуален бенефициент:

 • 75% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Минимален размер на БФП – 10 000 евро
 • Максимален размер на БФП –  200 хил. евро

Важна информация

 • През програмен период 2014-2020г., познатите ни мерки 311/312 се обединяват и променят името си на подмярка 6.4 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

 • Приемът по подмярка 6.4 се очаква да стартира през месец декември –  2017г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 6.4 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Програма за развитие на селски райони

Програмата е насочена към развитието на земеделски и неземеделски дейности.

Подмярка 8.6

Мярката е насочена към инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.

Подмярка 6.2

Мярката предоставя стартова помощ за неземеделски дейности, в рамките на определените от Програмата селски райони.