„Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
 • Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);

– Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години:

 Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 210 000 лева
Малко предприятие≥ 750 000 лева
Средно предприятие≥ 3 000 000 лева

– Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в един от следните сектори и кодове по КИД:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

Дейности за подобряване на производствения капацитет:

 • Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:
  • подобряване на производствените процеси;
  • намаляване на производствените разходи;
  • подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).
 • Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие;
 • Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса;

Бюджет: 146 687 250.00 лева разпределени както следва:

 

Микро предприятия

 

Малки предприятияСредни предприятия
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства11 580 958.39 лева

5 921 250 евро

38 600 749.84 лева

19 736 250 евро

23 161 916.77 лева

11 842 500 евро

Интензивни на знание услуги6 845 893.96 лева

3 500 250 евро

5 541 844.30 лева

2 833 500 евро

2 280 986.74 лева

1 166 250 евро

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства11 441 605.50 лева

5 850 000 евро

28 457 326.50 лева

14 550 000 евро

18 775 968 лева

9 600 000 евро

Основна цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Минимален и максимален размер на БФП:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проектМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
100 000 леваМикро предприятия: 500 000 лева

 

 

Mалки предприятия: 750 000 лева

 

Средни предприятия: 1 000 000 лева

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

– при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014;

– при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013;

Максимален размер на помощта при приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 = 200 000,00 евро.

Процент на финансиране:

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата при режим регионална инвестиционна помощ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)[1]

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия70 %45 %
Средни предприятия60 %35 %

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидатите при режим “de minimis” е, както следва:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия70 %

Важна информация

 • Крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 21.05.2019 г. 16:30 ч.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по процедурата в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация